Meghatalmazások formai és tartalmi követelményei


Tájékoztatjuk, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Biztosító”) abban az esetben tudja elfogadni az Ön által adott meghatalmazást, amennyiben az megfelel az alábbi formai és tartalmi feltételeknek:
 
I.    FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A meghatalmazást minden esetben közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

1. Teljes bizonyítóerejű magánokiratnak minősül a meghatalmazás, ha
  • a meghatalmazó személy elejétől végéig saját kezűleg, kézzel írja és aláírja; 
vagy
  • egészben vagy részben nem a meghatalmazó személy írta, de saját kezűleg aláírja és két tanú aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazást a meghatalmazó előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. További fontos követelmény, hogy a tanúk neve és lakcíme olvashatóan (gépelve vagy nyomtatott nagy betűkkel) szerepeljen a meghatalmazáson a saját kezű aláírásuk mellett;
vagy
  • meghatalmazó aláírását vagy kézjegyét a meghatalmazáson bíró vagy közjegyző hitelesíti;
vagy 
  • ügyvéd az általa készített meghatalmazáson szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a meghatalmazás aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. Fontos, hogy az ügyvédi meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó aláírásán kívül a meghatalmazott ügyvéd elfogadó nyilatkozatát és aláírását is;
vagy
  • a meghatalmazást a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően (cégszerűen) aláírja.
2. Közokirat: Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

 
II.    TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

A meghatalmazásban szerepelnie kell 
  1. a meghatalmazó és a meghatalmazott OLVASHATÓ adatainak (legalább név és lakcím) illetve aláírásának és
  2. azon ügyek konkrét meghatározásának, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, és
  3. írábeli felmentésnek a biztosítási titok megtartása alól a biztosítási titokkör pontos megjelölésével. A biztosítási titokkör pontos megjelöléséhez szükséges az ajánlatszám, kötvényszám, kárszám megadása.  Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén a károsultnak elég a rendszámot és a káresemény időpontját megjelölnie a biztosítási titokkör pontos meghatározásához.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a Biztosító által kiadott meghatalmazás mintát ide kattintva megtalálja honlapunkon, amelynek használatával elkerülheti az esetleges hiánypótlásokat!