Responsive Image

UNIQA Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Használja a pár lépésből álló UNIQA Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás kalkulátorunkat (KGFB) és ismerje meg az Ön gépjárművére érvényes díjszabásunkat. 
Egyéb gépjárművek kategóriába tartozó vagy más járműre szóló határozott tartamú szerződést telefonos ügyfélszolgálatunk vagy tanácsadóink segítségével köthet.

Miért válassza UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást? 

45% maximális kedvezmény

Díjfizetési mód és gyakoriság szerinti kedvezmény, családi kedvezmény, lakás-, casco és balesetbiztosítási együttkötési kedvezmény, e-kommunikáció kedvezmény, közszolgálati kedvezmény, partner alkalmazottak kedvezménye, UNIQA.hu kedvezmény, CHERRISK GO App kedvezmény (a legmagasabb adható kedvezmény személygépkocsira 45%).

Online kötés, online kárbejelentés

Szerződés percek alatt, az előzményszerződések ellenőrzésével

Független kárszakértő

A kárfelvételt független, hiteles szakértő cég végzi

Hogyan köthetem meg az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást? 

Mik a lépései a KGFB honlapon történő megkötésének? 

Responsive Image
1. Adatok megadása
Adja meg a gépjármű és a szerződő adatait!
Responsive Image
2. Ajánlat áttekintése
Nézze át a biztosítási ajánlatot!
Responsive Image
3. Tájékoztatók
Kérjük, figyelmesen olvassa át a dokumentumokat!
Responsive Image
4. Nyilatkozatok
Töltse ki a szükséges nyilatkozatokat!
Responsive Image
5. Ajánlat efogadása
Véglegesítse szerződését!
Responsive Image
6. Első díj befizetése
Kérjük, készítse elő bankkártyáját!

UNIQA KGFB részletek

Milyen típusú biztosítás az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás?

Az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (röviden KGFB) egy olyan felelősségbiztosítási forma, amely megtéríti a Biztosított fél járműje által okozott kár értékét a károsult számára. A KGFB-t minden magyarországi telephellyel rendelkező gépjármű-tulajdonosnak kötelező jelleggel meg kell kötnie és hatályban kell tartania.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra.

További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • károkozó gépjárműben keletkezett károk
 • üzemi baleset
 • gépjárműverseny
 • állagromlásból adódó kár
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • engedély vagy jogosítvány nélküli vezetés esetében
 • szándékos vagy jogellenes károkozás esetén
 • alkohol vagy más egyéb szer befolyása alatt történő károkozás esetén
 • súlyosan elhanyagolt műszaki állapot
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. Megszűnhet: 
 • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
 • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
 • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével,
 • közös megegyezéssel.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Letölthető dokumentumok

Gyakran ismételt kérdések és válaszok

A biztosítás megköthető a honlapon elérhető kalkulátorunk segítségével, a szükséges adatok megadásával online módon. Ebben az esetben a szükséges adatok megadásával és a megfelelő nyilatkozatok kitöltésével áttekintheti és véglegesítheti az ajánlatot. Fontos, hogy az első díj befizetéséhez szükség lesz bankkártyájára.   

Fordulhat továbbá Tanácsadónkhoz, ha tanácsadásra is szüksége van. Vagy keresheti telefonon, központi Ügyfélszolgálatunkat.
Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának, aki a törvényi előírás alapján, köteles KGFB biztosítást kötni és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
A biztosítással kapcsolatban több típusú kötelezettségnek is eleget kell tenni. Ezek között említjük a(z):
 • üzembentartói jog keletkezésétől számított szerződési kötelezettséget;
 • tájékoztatási kötelezettséget, miszerint szerződéskötéskor minden lényeges körülményre ki kell térni;
 • szerződéskötés után a közlési és változás-bejelentési kötelezettséget;
 • díjfizetési kötelezettséget a szerződés fennállása alatt;
 • együttműködési és kármegelőzési kötelezettséget;
 • keletkező kár esetén a kárenyhítési, kárbejelentési és állapotmegőrzési kötelezettséget;
 • kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettséget.
A biztosítási díj, amely a Biztosítót (ez esetben az UNIQA-t) előre megilleti a kokázatviselési időszak tartamára. A fizetési módot és annak gyakoriságát minden esetben a Szerződő és a Biztosító felek között megkötött szerződés tartalmazza.

Megállapodás szerint a díjfizetés több részletben is történhet (éves, féléves, negyedéves) a termékre vonatkozó feltételek figyelembevételével.

Igény szerint lehetőség van: 
 • banki és egyéb szolgáltatón keresztül történő átutalásra,
 • csoportos beszedésre,
 • bankkártyás fizetésre,
 • postai csekken való teljesítésre.
A biztosítási díjat a számviteli bizonylaton megjelölt határidőre, vagy legkésőbb az esedékességtől számított 60. napig, tehát 60 napon belül kell befizetni. A szerződés tartalmaz fedezetlenségi díjat is, ilyenkor ugyanez a befizetési határidő vonatkozik rá. Amennyiben a befizetés elmarad, a szerződés automatikusan megszűnik. 

FONTOS, hogy ha online köt szerződést honlapunkon, akkor az első díj befizetéséhez szükség lesz bankkártyájára.
Az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egyaránt kiterjed az Európai Gazdasági Térségre, illetve Svájc területére. Továbbá érvényes a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre is, amelyeknek részleteiről a következő linken tájékozódhat: https://www.cobx.org/index.php/article/4130/green-card-system-final#content-4504
Az UNIQA KGFB egyaránt kiterjed a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra. Dologi károk esetén a fedezet mértéke legfeljebb 1 300 000 eurónak megfelelő forint összegig, míg személyi sérülés során ez az összeghatár maximum 6 450 000 eurónak megfelelő forint összeg határig terjedhet ki.
A biztosító a következő esetekben nem fedezi a keletkezett károkat:

A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely:
 • a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak;
 • a károkozó gépjárműben keletkezett;
 • a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett;
 • sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett;
 • a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett;
 • a gépjármű szállítási, illetve közlekedési eszközkénti rendeltetésétől eltérő módon, munkagépként való használata során keletkezett;
 • munkabalesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett;
 • gépjárműsport-rendezvény során következett be;
 • környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett;
 • a gépjármű használatával egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott;
 • háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett.
Felelősségbiztosítás lévén a biztosító minden esetben a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti meg a károsult részére.
A biztosító követelheti az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését:
 • attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzembentartó engedélye nélkül vezette;
 • a biztosítottól (vagy több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől), ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;
 • a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Kivételt képez, ha bizonyítani tudja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotáról nem tudott/nem ismerte fel;
 • a vezetőtől, ha nem rendelkezett jogosítvánnyal, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Kivétel képez, ha bizonyítani tudja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében alapos oknál fogva feltételezte a vezetői engedély meglétét.
 • a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;
 • az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
 • az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor nem teljesítette a terhelő közlési, változásbejelentési vagy kárbejelentési kötelezettségét és ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta.
 • online kárbejelentő felületünkön, melyet ide kattintva ér el.
 • elektronikus úton a kar@uniqa.hu e-mail címen
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
 
 • postai úton az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
 • személyesen, a Központi Személyes Ügyfélszolgálaton (1134 Budapest, Róbert Károly krt.70–74), ügyfélfogadási időben, melyről ide kattintva tájékozódhat, vagy kirendeltségeinken

Kártérítési igény bejelentéséhez kérjük, használja az az UNIQA hivatalos kárbejelentő formanyomtatványát és küldje be a megadott címre.

A kárrendezési eljárás során kollégáink egyedileg vizsgálják, melyek a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok, és erről tájékoztatást is adnak. Az általános esetekben leggyakrabban bekért iratok:
 • Kitöltött kárbejelentő lap
 • Baleseti bejelentő (kék-sárga nyomtatvány)
 • Hatósági intézkedés dokumentumai
 • A baleset során a gépjárművet vezető személy jogosítvány másolata
 • Forgalmi engedély másolata
 • Törzskönyv másolat
 • Finanszírozói nyilatkozat
 • Javítási számla
A felsoroltakon kívül, a kártérítési igények rendezése során egyes esetekben egyéb dokumentumok benyújtására is szükség lehet. Az ezekben az esetekben bekérhető dokumentumok listáját ide kattintva találja. (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feltételek 5. számú melléklete)
A biztosítási fedezet, avagy a kockázatviselési időszak a szerződésben megadott időpontban kezdődik és ér véget. Amennyiben a gépjármű állandó forgalmi engedélyre van kötelezve, a biztosítási szerződés határozatlan idejű.

Ezenfelül a biztosítás azonnal megszűnik, ha:
 • a jármű eladásra kerül;
 • az évfordulón szerződésbontás történik;
 • a szerződés határozott időre szól és a határidő lejár;
 • a díjbefizetés a türelmi időn, azaz 60 napon belül nem történik meg.
A biztosítási szerződést mielőbb újra kell kötni (biztosítási időszakon belül ugyanannál a biztosítónál, amelynél megszűnt a szerződés), annak érdekében, hogy a fedezetlen időszak minél rövidebb legyen. A biztosítás megköthető honlapunkon vagy az üzletkötőjén keresztül.
A bónuszfokozat érvényesítéséhez minden esetben szükség van az előzményszerződésének biztosítójára és a kötvényszámára. A megadott információk alapján a biztosító a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből lekéri az adatokat, majd az alapján sorolja be a szerződést a megfelelő bónuszfokozatba. A papíralapú kártörténeti igazolás tájékoztató jellegű, a biztosító társaságoknak minden esetben a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből visszakapott adatokat kell felhasználniuk a bónuszbesoroláshoz.
Bonus-malus besorolásról a kötelező gépjármű biztosítási szerződések esetén beszélünk. Tulajdonképpen erre a besorolásra úgy tekinthetünk, mint egy jutalomrendszerre, amely díjkedvezménnyel honorálja az évek óta kármentesen vezető biztosítottakat. Ennélfogva egy 10 éve kármentesen vezető üzembentartó kedvezményesebb szerződésajánlatot kap, mint az az ügyfél, aki korábban már okozott balesetet. Károkozás esetén a biztosító azonnal megvonja a kedvezményt, ráadásul pótdíjat is megállapít.
Igen, a már megszerzett bonus-malus fokozatot az új szerződést kötő biztosító cégnek kötelessége figyelembe venni és beszámítani.
Az ideiglenes kivonás tényét jeleznie kell a biztosító felé. A kivonás időtartama alatt díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben a gépjármű a kivonástól számított egy éven belül ismét forgalomba helyezésre kerül, szintén jelezni szükséges a biztosító társaság felé. Ha a kivonás időtartama eléri az egy évet, a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően érdekmúlás miatt megszüntetésre kerül. Ebben az esetben akkor kell új biztosítást kötni, ha a gépjárművet visszahelyezik forgalomba.

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Kárrendezés infók
Responsive Image Korábbi feltételek
Responsive Image Korábbi tarifák

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik

Visszahívást kérne?

Űrlap

Kapcsolatfelvétel - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás