UNIQA Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Jobb gondtalanul vezetni.

Díjat kalkulálok

Miért válassza UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást? 

Akár 35% kedvezmény

Díjfizetési mód, gyakorisági kedvezmény,
családi kedvezmény, casco együttkötési kedvezmény, közszolgálati dolgozói kedvezmény, e-kommunikáció kedvezmény, Partner alkalmazottak kedvezménye

Online kötés, online kárbejelentés

Szerződés percek alatt, az előzményszerződések ellenőrzésével

Független kárszakértő

A kárfelvételt független, hiteles szakértő cég végzi

Kinek ajánljuk az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást?

gépjármű üzembentartó

Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának, aki a törvényi előírás alapján, köteles KGFB biztosítást kötni és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

Hogyan köthetem meg az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást? 

UNIQA KGFB részletek

Milyen típusú biztosítás az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás?

Az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (röviden KGFB) egy olyan felelősségbiztosítási forma, amely megtéríti a Biztosított fél járműje által okozott kár értékét a károsult számára. A KGFB-t minden magyarországi telephellyel rendelkező gépjármű-tulajdonosnak kötelező jelleggel meg kell kötnie és hatályban kell tartania.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra.

További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • károkozó gépjárműben keletkezett károk
 • üzemi baleset
 • gépjárműverseny
 • állagromlásból adódó kár
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • engedély vagy jogosítvány nélküli vezetés esetében
 • szándékos vagy jogellenes károkozás esetén
 • alkohol vagy más egyéb szer befolyása alatt történő károkozás esetén
 • súlyosan elhanyagolt műszaki állapot
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. Megszűnhet: 
 • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
 • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
 • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével,
 • közös megegyezéssel.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Gyakran ismételt kérdések és válaszok

A biztosítás megköthető
A gépjármű-felelősségbiztosítást minden esetben a gépjármű üzembentartójának kell megkötnie.
A biztosítással kapcsolatban több típusú kötelezettségnek is eleget kell tenni. Ezek között említjük a(z):
 • üzembentartói jog keletkezésétől számított szerződési kötelezettséget;
 • tájékoztatási kötelezettséget, miszerint szerződéskötéskor minden lényeges körülményre ki kell térni;
 • szerződéskötés után a közlési és változás-bejelentési kötelezettséget;
 • díjfizetési kötelezettséget a szerződés fennállása alatt;
 • együttműködési és kármegelőzési kötelezettséget;
 • keletkező kár esetén a kárenyhítési, kárbejelentési és állapotmegőrzési kötelezettséget;
 • kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettséget.
A biztosítási összeg az a díj, amely a Biztosítót (ez esetben az Uniqát) előre megilleti a kokázatviselési időszak tartamára. A fizetési módot és annak gyakoriságát minden esetben a Szerződő és a Biztosító felek között megkötött szerződés tartalmazza.

Megállapodás szerint a díjfizetés több részletben is történhet (éves, féléves, negyedéves) a termékre vonatkozó feltételek figyelembevételével.

Igény szerint lehetőség van: 
 • banki és egyéb szolgáltatón keresztül történő átutalásra,
 • csoportos beszedésre,
 • bankkártyás fizetésre,
 • postai csekken való teljesítésre.
A biztosítási díjat a számviteli bizonylaton megjelölt határidőre, vagy legkésőbb az esedékességtől számított 60. napig, tehát 60 napon belül kell befizetni. A szerződés tartalmaz fedezetlenségi díjat is, ilyenkor ugyanez a befizetési határidő vonatkozik rá. Amennyiben a befizetés elmarad, a szerződés automatikusan megszűnik. 
Az UNIQA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egyaránt kiterjed az Európai Gazdasági Térségre, illetve Svájc területére. Továbbá érvényes a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre is, amelyeknek részleteiről a következő linken tájékozódhat: https://www.cobx.org/index.php/article/4130/green-card-system-final#content-4504
Az UNIQA KGFB egyaránt kiterjed a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra. Dologi károk esetén a fedezet mértéke legfeljebb 1 300 000 eurónak megfelelő forint összegig, míg személyi sérülés során ez az összeghatár maximum 6 450 000 eurónak megfelelő forint összeg határig terjedhet ki.
A biztosító a következő esetekben nem fedezi a keletkezett károkat:
 • a károkozó járműben való tárgyak sérülése, rongálódása esetén;
 • a károkozó gépjárműben keletkezett károk esetén;
 • ha a károk a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárból, illetve elmaradt haszonból keletkezett;
 • ha a károkat sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatása idézte elő;
 • ha a kár az út burkolatában jött létre a gépjármű balesete nélkül;
 • ha a kár akkor jött létre, amikor a gépjármű munkagépként, forgalmon kívül volt használva;
 • ha a kár a fel-és lerakodás közben történt és a gépjármű eközben egy helyben állt;
 • ha a károkozás üzemi balesetnek minősül és a kár a gépjármű karbantartása vagy javítása alatt keletkezett;
 • ha a kár versenyzés közben vagy az ahhoz szükséges edzés közben keletkezett;
 • ha a kár baleset nélkül, környezetszennyezés által keletkezett;
 • ha a kár a gépjármű nem megfelelő üzemeltetéséből vagy állagromlásból fakad;
 • ha a kárt egy háborús cselekmény vagy terrorcselekmény okozta.
Felelősségbiztosítás lévén a biztosító minden esetben a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti meg a károsult részére.
A biztosító követelheti az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését:
 • attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzembentartó engedélye nélkül vezette;
 • a biztosítottól (vagy több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől), ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;
 • a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Kivételt képez, ha bizonyítani tudja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotáról nem tudott/nem ismerte fel;
 • a vezetőtől, ha nem rendelkezett jogosítvánnyal, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Kivétel képez, ha bizonyítani tudja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében alapos oknál fogva feltételezte a vezetői engedély meglétét.
 • a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;
 • az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
 • az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor nem teljesítette a terhelő közlési, változásbejelentési vagy kárbejelentési kötelezettségét és ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta.
 • online kárbejelentő felületünkön, melyet ide kattintva ér el.
 • elektronikus úton a kar@uniqa.hu e-mail címen
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
 
 • postai úton az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
 • személyesen, a Központi Személyes Ügyfélszolgálaton (1134 Budapest, Róbert Károly krt.70–74), ügyfélfogadási időben, melyről ide kattintva tájékozódhat, vagy kirendeltségeinken

Kártérítési igény bejelentéséhez kérjük, használja az az UNIQA hivatalos kárbejelentő formanyomtatványát és küldje be a megadott címre.

A kárrendezési eljárás során kollégáink egyedileg vizsgálják, melyek a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok, és erről tájékoztatást is adnak. Az általános esetekben leggyakrabban bekért iratok:
 • Kitöltött kárbejelentő lap
 • Baleseti bejelentő (kék-sárga nyomtatvány)
 • Hatósági intézkedés dokumentumai
 • A baleset során a gépjárművet vezető személy jogosítvány másolata
 • Forgalmi engedély másolata
 • Törzskönyv másolat
 • Finanszírozói nyilatkozat
 • Javítási számla
A felsoroltakon kívül, a kártérítési igények rendezése során egyes esetekben egyéb dokumentumok benyújtására is szükség lehet. Az ezekben az esetekben bekérhető dokumentumok listáját ide kattintva találja. (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feltételek 5. számú melléklete)
A biztosítási fedezet, avagy a kockázatviselési időszak a szerződésben megadott időpontban kezdődik és ér véget. Amennyiben a gépjármű állandó forgalmi engedélyre van kötelezve, a biztosítási szerződés határozatlan idejű.

Ezenfelül a biztosítás azonnal megszűnik, ha:
 • a jármű eladásra kerül;
 • az évfordulón szerződésbontás történik;
 • a szerződés határozott időre szól és a határidő lejár;
 • a díjbefizetés a türelmi időn, azaz 60 napon belül nem történik meg.
A biztosítási szerződést mielőbb újra kell kötni (biztosítási időszakon belül ugyanannál a biztosítónál, amelynél megszűnt a szerződés), annak érdekében, hogy a fedezetlen időszak minél rövidebb legyen. A biztosítás megköthető honlapunkon vagy az üzletkötőjén keresztül.
A bónuszfokozat érvényesítéséhez minden esetben szükség van az előzményszerződésének biztosítójára és a kötvényszámára. A megadott információk alapján a biztosító a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből lekéri az adatokat, majd az alapján sorolja be a szerződést a megfelelő bónuszfokozatba. A papíralapú kártörténeti igazolás tájékoztató jellegű, a biztosító társaságoknak minden esetben a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből visszakapott adatokat kell felhasználniuk a bónuszbesoroláshoz.
Bonus-malus besorolásról a kötelező gépjármű biztosítási szerződések esetén beszélünk. Tulajdonképpen erre a besorolásra úgy tekinthetünk, mint egy jutalomrendszerre, amely díjkedvezménnyel honorálja az évek óta kármentesen vezető biztosítottakat. Ennélfogva egy 10 éve kármentesen vezető üzembentartó kedvezményesebb szerződésajánlatot kap, mint az az ügyfél, aki korábban már okozott balesetet. Károkozás esetén a biztosító azonnal megvonja a kedvezményt, ráadásul pótdíjat is megállapít.
Igen, a már megszerzett bonus-malus fokozatot az új szerződést kötő biztosító cégnek kötelessége figyelembe venni és beszámítani.
Az ideiglenes kivonás tényét jeleznie kell a biztosító felé. A kivonás időtartama alatt díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben a gépjármű a kivonástól számított egy éven belül ismét forgalomba helyezésre kerül, szintén jelezni szükséges a biztosító társaság felé. Ha a kivonás időtartama eléri az egy évet, a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően érdekmúlás miatt megszüntetésre kerül. Ebben az esetben akkor kell új biztosítást kötni, ha a gépjárművet visszahelyezik forgalomba.

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Kárrendezés infók
Responsive Image Korábbi feltételek
Responsive Image Korábbi tarifák

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik

Visszahívást kérne?

Űrlap

Kapcsolatfelvétel - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás