Panaszbejelentés

Amennyiben az UNIQA Biztosító Zrt. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasszal kíván élni, úgy kérjük, töltse ki panaszbejelentő űrlapunkat!

  • személyesen írásban vagy szóban a biztosító Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) ügyfélfogadási időben,
  • elektronikus úton, a panasziroda@uniqa.hu e-mail címen,
  • telefonon, a biztosító Call Centerén keresztül az alábbi telefonszámokon: +36 1 544 5555,  vagy a 1418-as rövidszámon,
  • telefax útján: +36 1 238-6060,
  • levélben, az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
A panaszbeadványokon címzettként kérjük feltüntetni a Panaszkezelés megnevezést is.

A Panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megismerheti a Panaszkezelési Szabályzatból, melyet egyrészt letölthet itt, másrészt megtekintheti azt a Társaságunk a székhelyén (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70.-74.) működő Ügyfélszolgálaton is.

Ha további kérdése merülne fel, kérjük látogasson el az MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központ honlapjára, és tekintse meg az ott elérhető tájékoztatókat illetve az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokat: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely egy olyan – az online vitarendezési eljárás lefolytatása céljából igénybe vehető - interaktív weboldal (http://ec.europa.eu/odr), amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

A honlap működésével kapcsolatos felhasználói útmutató a következő oldalon található: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerinti online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórum közreműködésével.

Fogyasztónak minősül a Rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében „bármely természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból jár el.”

A Rendelet 4. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján pedig online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást (Társaságunk esetében az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül tesz ajánlatot biztosítási szerződés megkötésére.)

Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület (H-1525 Budapest, Pf.:172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes oldal: www.mnb.hu/bekeltetes) jogosult, amely a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, szakmailag független testület.

Társaságunk online vitarendezés érdekében – és kizárólag e célból - használt e-mail címe, amelyet az online vitarendezési platformon meg kell adni: onlinevitarendezes@uniqa.hu