Tájékoztató örökösök részére

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy egy esetleges halálesetből bekövetkező nehéz élethelyzetben milyen jogok és kötelezettségek terhelik az örökösöket az UNIQA Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Biztosító”) által nyújtott biztosítási szolgáltatások vonatkozásában.

Jelen tájékoztató egy általános iránymutatást tartalmaz, amely nem helyettesíti az érintett biztosítási szerződések feltétéleinek részletes áttanulmányozását. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen tájékoztató és a szerződéses dokumentumok esetleges eltérése esetén a szerződéses dokumentumok az irányadók.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. Személybiztosításokkal (baleset-, egészség-, és életbiztosítások) kapcsolatban bekövetkező sajnálatos halálesemények, mint biztosítási események bekövetkezése esetén a Biztosító által kifizetésre kerülő biztosítási összeg nem képezi a hagyaték részét. A biztosítási szerződési feltételek szerinti biztosítási összeg a szerződésben megjelölt kedvezményezett(ek), illetve annak hiányában az örökösök számára kerül kifizetésre.

2. A biztosított halálának tényét a Biztosító honlapján megjelölt igénybejelentő nyomtatvány beküldésével szükséges bejelenteni, mely megtalálható a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt. Amennyiben a biztosított egyben szerződő is volt, halálával az általa adott eseti vagy állandó meghatalmazás a bejelentést követően automatikusan megszűnik.

3. Amennyiben az örökhagyó a Biztosító részére az előírtnál több biztosítási díjat fizetett meg, úgy ezen többletként befizetett összeg a hagyaték részét képezi, vagyis ezen összeg örökölhető. Ez az összeg minden esetben a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösök részére, az ott meghatározott arányban kerül kifizetésre.

4. Kizárólag az a személy tekinthető örökösnek, aki a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban örökösként került feltüntetésre. Amennyiben a szerződésen haláleseti kedvezményezett(ek) kerül(tek) megjelölésre a Biztosító a haláleseti szolgáltatást kizárólag a szerződésben megjelölt személy(ek) jogosult(ak) számára, az ott megjelölt arányban teljesítheti. Az elhunyttal kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintetti jogokat az elhunyt örököse és a szerződésben megjelölt kedvezményezett is gyakorolhatja.

5. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa kirendelt szakértő a biztosítási szerződéssel kapcsolatban megkeresheti a Biztosítót, mely esetben részükre a szükséges tájékoztatást – tekintettel arra, hogy velük szemben a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn – a Biztosító megadja.

AZ ÖRÖKÖSÖK ÉS A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Biztosító köteles a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban szereplő örökös részére a szolgáltatásával kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást teljeskörűen megadni.

2. Szolgáltatáshoz való jog

Amennyiben a szerződéses feltételek alapján az örökös a biztosítási szolgáltatásra jogosult személy, úgy a Biztosító köteles a vállalt szolgáltatásokat a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási szerződésnek megfelelően nyújtani.

3. A biztosítási szerződés átvétele (fenntartása)

Amennyiben a biztosítási szerződési feltételek ezt lehetővé teszik és az örökös szeretne az elhunyt szerződő helyébe lépni, úgy az örökös ezen szándékát írásban kezdeményezheti a Biztosítónál.

AZ ÖRÖKÖSÖK KÖTELEZETTSÉGEI

1. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezett, úgy annak bejelentésén túl az örökös(ök) kötelezettsége:

• a biztosítási szolgáltatás elbírálásához szükséges, a biztosítási szerződési feltételben meghatározott dokumentumok, okiratok benyújtása;
• a szükséges felvilágosítások megadása.

2. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a biztosítási szerződési feltételben meghatározott dokumentumok, okiratok benyújtása kapcsán esetlegesen felmerülő költségeket (pl. ezen okiratok beszerzésének költségét) annak kell viselni, aki igényét a Biztosítóval szem­ben érvényesíti.