Baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

 
     Tisztelt Ügyfelünk!


Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.
 

Baleset – és betegségbiztosítási szolgáltatási igényének bejelentéséhez, kérjük töltse le az alábbi igénybejelentő nyomtatványt:

A kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatványt, a kapcsolódó orvosi és egyéb dokumentációk másolatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül küldheti meg részünkre.

Igénybejelentését megteheti:

 • E-mailen a betegsegkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • Postai úton, a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.
 • Személyesen, a Biztosító Központi Személyes Ügyfélszolgálatán, vagy kirendeltségeinken.

További elérhetőségek:

 • Munkáltató vagy bank által kötött, Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás esetén, szolgáltatási igényét a fenti elérhetőségeken kívül személyesen munkáltatójánál, vagy bankjánál is bejelenteni.

 

 • Sürgősségi szállítás és mentés/baleseti asszisztencia kiegészítő biztosítás megléte esetén szolgáltatási igény bejelentése: A Biztosítóval együttműködő asszisztencia szolgáltató – Europ Assistance – a nap 24 órájában fogadja bejelentését a +36 1 458-4484 telefonszámon. A kárt lehetőség szerint, kérjük azonnal, vagy legkésőbb 24 órán belül jelezze!
 • MedHelp III betegségbiztosítási igény bejelentéséhez, telefonon és online elérhető orvosi asszisztencia szolgáltatások:
  • 24 órás orvosi call center és telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 461-1525,
  • asztali gépen, okostelefonon és tableten egyaránt elérhető weboldalon: www.mh24.hu.

Az igénybejelentő nyomtatványokon a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítási szerződés kötvényszáma,
 • a Szerződő és a Biztosított adatai, elérhetőségei,
 • a biztosítási esemény rövid leírása (diagnózis, baleset körülményei),
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség),
 • a szolgáltatásra jogosult adatai

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A biztosítási eseményt, a bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell bejelentenie, valamint a szükséges felvilágosítást megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.  

A szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapítása érdekében munkatársainknak a bejelentett igény jellegétől függően, a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározott, a biztosítási esemény körülményeit igazoló dokumentumok megküldését kérhetik. Ezek mielőbbi, teljes körű megküldésével gyorsítható a szolgáltatási igény elbírálásának menete.

A kárrendezéshez minden esetben elengedhetetlenül szükséges a teljeskörűen kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatvány, továbbá balesetbiztosítási igény benyújtása esetén, a baleseti sérülést és következményeit, betegségbiztosítási igény esetén az adott megbetegedést igazoló orvosi dokumentáció másolata.

Az igény elbírálásához bekérhető dokumentumokat, a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételben foglaltakról.

A fentieken kívül, az egyes szolgáltatási igényekkel kapcsolatban felsorolásra kerülnek további dokumentumok, melyeket az igény rendezéséhez megküldeni szükséges.

Hatósági eljárás esetén:

 • baleseti jegyzőkönyv másolata,
 • hatósági eljárás határozatának, jegyzőkönyvének másolata (amennyiben rendelkezésre áll),
 • amennyiben, a Biztosított jármű vezetőjeként sérült meg, a Biztosított vezetői engedélyének és a jármű forgalmi engedélyének másolata.

Csonttörés szolgáltatási igény esetén:

 • a csonttörés tényét igazoló orvosi dokumentáció másolata.

Műtéti, kórházi napi térítés szolgáltatási igény esetén:

 • kórházi zárójelentés másolata.

Kiemelt kockázatú, kritikus betegség szolgáltatási igény esetén:

 • a betegség tényét igazoló összes orvosi dokumentum másolata.

Keresőképtelenségi térítés szolgáltatási igény esetén:

 • orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről (táppénzes papír).

Munkanélküliség szolgáltatási igény esetén:

 • illetékes magyar hatóság határozata az álláskeresési járadék vagy segély megállapításáról, a folyósítást igazoló dokumentumok,
 • a munkáltató által kiállított dokumentum a munkaviszony megszüntetéséről.

Égési sérülés szolgáltatási igény esetén:

 • a sérülés tényét igazoló összes orvosi dokumentum másolata.

Baleseti költségtérítés, baleset miatti poggyász- és ruházat sérülése szolgáltatási igény esetén:

 • sérült ruha, poggyász, iratok listája/fényképe,
 • javítási/tisztítási számla másolata,
 • hivatalos dokumentumok pótlásának/kiadásának számlamásolata,
 • ruha/poggyász eredeti beszerzési számlájának másolata,
 • egyéb számlamásolat, amely alátámasztja a káreseményt,
 • javíthatatlanságot alátámasztó írásos szakvélemény másolata,
 • közlekedési vállalat baleseti jegyzőkönyvének másolata (amennyiben rendelkezésre áll).

Gyermek születése, szülési támogatás esetén:

 • születési anyakönyvi kivonat,
 • kórházi zárójelentések másolatai.

Gyógyulási támogatás szolgáltatási igény esetén:

 • a biztosítási eseményt kiváltó, annak bekövetkezésével kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentum másolata.

Tanulási támogatás szolgáltatási igény esetén:

 • kórházi zárójelentés másolata,
 • iskolalátogatási igazolás másolata.

Kullancs okozta bénulás szolgáltatási igény esetén:

 • kullancsfertőzést igazoló szerológiai lelet másolata,
 • egészségügyi ellátás és a gyógyulási időszak teljes orvosi dokumentációjának másolata,
 • a végállapotot – bénulást – leíró kezelőorvosi dokumentáció másolata.

Őssejt levétel szolgáltatási igény esetén:

 • születési anyakönyvi kivonat,
 • őssejt levétel számlájának másolata.

Maradandó egészségkárosodás szolgáltatási igény esetén:

 • a biztosítási eseményt kiváltó, annak bekövetkezésével kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentum másolata,
 • illetékes hatóság szakvéleményének másolata az egészségkárosodás mértékéről (amennyiben rendelkezésre áll).

Haláleseti szolgáltatási igény esetén:

 • a Biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolata,
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
 • boncolási jegyzőkönyv másolata,
 • jogerős hagyatékátadó végzés/jogerős öröklési bizonyítvány másolata, amennyiben a szolgáltatásra megjelölt Kedvezményezett(ek) az örökös(ök).

Az igénybejelentés beérkezését követően, munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, ellenőrzik az adott biztosítási eseményre meglévő fedezetet és megvizsgálják a biztosítási szolgáltatás teljesítésének módját.

Amennyiben nem áll elegendő adat a Biztosító rendelkezésére a szolgáltatási igény vizsgálata során, tájékoztatást küld az Ön részére, az elbíráláshoz szükséges hiánypótlásra vonatkozóan.

A Biztosító, amennyiben teljesítésre kötelezett, az elbíráláshoz nélkülözhetetlen valamennyi dokumentum másolatának beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti a kifizetést, ezzel a folyamat lezárul, melyről tájékoztatást küld.

A szolgáltatási összeg, a szolgáltatásra jogosult által megadott bankszámlaszámra kerül kiutalásra, vagy postai úton a megadott címre kerül kiküldésre.

Jogi személyek esetében kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosási törvény hatálya alá eső kiegészítő életbiztosítások esetén, a haláleseti kifizetést csak az arra jogosult személy azonosítását követően tudjuk teljesíteni, továbbá szükséges az adóügyi illetőség és a kiemelt közszereplő nyilatkozat megküldése.

Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok 

Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról természetes személyeknél

A jogszabályban előírt azonosítást (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény) az alábbiak szerint teheti meg:

Baleset- és betegségbiztosítási igények esetén, a szerződési feltételekben szabályozott elévülési időn belül élhet szolgáltatási igényével.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, az info@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon, a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül az alábbi telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555, ügyfélszolgálati időben,
 • levélben, a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. postacímen,
 • személyesen, a Biztosító Központi Személyes Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74., földszint) és a kirendeltségeken, ügyfélfogadási időben.

Az ügyfélfogadási időkkel kapcsolatos információkat ide kattintva találja meg.

A kirendeltségeinkkel kapcsolatos információkat ide kattintva találja meg.