Raiffeisen Bank Zrt.-vel és UniCredit Leasing Hungary Zrt.-vel kötött csoportos biztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Szolgáltatási igényének bejelentéséhez, kérjük töltse le az igény típusának megfelelő igénybejelentő nyomtatványt:
 
A kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatványt, a kapcsolódó orvosi és egyéb, a kárrendezéshez szükséges dokumentációk másolatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül küldheti meg részünkre.

Amennyiben több szerződéshez kapcsolódóan kíván szolgáltatási igényt bejelenteni, abban az esetben kérjük szíveskedjen kötvényszámonként/szerződéstípusonként, a vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt külön-külön kitölteni.

Igénybejelentését megteheti:
 
 • Személyesen, a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Raiffeisen Bank) által értékesített biztosítási termékek esetén, a Bank bármely bankfiókjában.
 • Személyesen, az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (továbbiakban: UniCredit Leasing) által értékesített biztosítási termék esetén, a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. szám alatt található ügyfélszolgálati irodában.
 • Személyesen, a Biztosító 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. szám alatt található Központi Személyes Ügyfélszolgálatán.
 • E-mail-ben, a betegsegkar@uniqa.hu elérhetőségen.
 • Postai úton, a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre küldve.
 • Sürgősségi szállítás és mentés, illetve baleseti asszisztencia kiegészítő biztosítás esetén: A Biztosítóval együttműködő asszisztencia szolgáltató, a Europ Assistance Kft. a nap 24 órájában fogadja bejelentését a +36 1 458 4484 telefonszámon. 

A káreseményt lehetőség szerint, kérjük, azonnal vagy legkésőbb 24 órán belül jelezze!

A biztosítási eseményt, annak a bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell bejelentenie, valamint a szükséges felvilágosítást megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és felvilágosítások tartalmának ellenőrzését a Biztosító részére. Ha Ön a szolgáltatási igényét a Raiffeisen Banknál, vagy az UniCredit Leasing-nél jelenti be, a Raiffeisen Bank, illetve az UniCredit Leasing munkatársai továbbítják azt a Biztosító részére.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges (ha a szolgáltatási igény a Biztosító álláspontja szerint nem megalapozott, nem egyértelmű vagy még nem került összegszerűen megállapításra), annak indokáról tájékoztatást adnak.  

A szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapítása érdekében munkatársainknak a bejelentett igény jellegétől függően, a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározott, a biztosítási esemény körülményeit igazoló dokumentumok megküldését kérhetik. Ezek mielőbbi, teljes körű megküldésével gyorsítható a szolgáltatási igény elbírálásának menete.

Igénybejelentő nyomtatvány

A kárrendezéshez minden esetben (kivéve sürgősségi szállítás és mentés, illetve baleset asszisztencia kiegészítő biztosítások esetén) elengedhetetlenül szükséges a hiánytalanul kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatvány Biztosító részére történő eljuttatása.

Szolgáltatási igényének bejelentéséhez kérjük, töltse le a Biztosító honlapjáról az igény típusának megfelelő igénybejelentő nyomtatványt, melyet a https://www.uniqa.hu/letoltheto-nyomtatvanyok linken keresztül érhet el, valamint nyomtatott formában a Biztosító Központi Személyes Ügyfélszolgálatán.

Az igénybejelentő nyomtatványt elektronikusan is kitöltheti, mely esetben kérjük, ne felejtse el a kitöltést követően kinyomtatni és aláírni! Amennyiben több szerződéshez kapcsolódóan kíván szolgáltatási igényt bejelenteni, kérjük, szíveskedjen az adott szerződésre vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt szerződésenként külön-külön kitölteni.

Az igénybejelentő nyomtatványokon a következő adatok megadása feltétlenül szükséges:
 • a Biztosított adatai, elérhetőségei,
 • a szolgáltatási igény fajtájának megjelölése,
 • a biztosítási esemény rövid leírása (pl.: diagnózis, baleset körülményei),
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség),
 • a szolgáltatási összeg kifizetéséhez szükséges adatok megjelölése. 
A biztosítási esemény körülményeit igazoló dokumentumok:

Az igény elbírálásához bekérhető dokumentumokat a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon az Ön szerződésére vonatkozó biztosítási feltételekben foglaltakról.

Balesetbiztosítási igény benyújtása esetén a baleseti sérülést és következményeit, betegségbiztosítási igény esetén az adott megbetegedést igazoló orvosi dokumentáció másolatát is szükséges csatolni.

Tájékoztatjuk, hogy az igénybejelentő nyomtatványon az egyes szolgáltatási igényekhez kapcsolódóan felsorolásra kerülnek további fontos dokumentumok, melyeket az igénybejelentéskor, az igénytől függően csatolni szükséges.

Baleset, illetve hatósági eljárás esetén:
 • baleseti jegyzőkönyv másolata,
 • hatósági eljárásban kiállított határozat, jegyzőkönyv másolata (amennyiben rendelkezésre áll),
 • amennyiben a Biztosított jármű vezetőjeként sérült meg, a Biztosított vezetői engedélyének és a jármű forgalmi engedélyének másolata.
Haláleseti szolgáltatási igény esetén:
 • a Biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolata, 
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
 • boncolási jegyzőkönyv másolata (amennyiben rendelkezésre áll),
 • jogerős hagyatékátadó végzés/jogerős öröklési bizonyítvány másolata, amennyiben a szolgáltatásra jogosult Kedvezményezett(ek) az örökös(ök),
 • haláleseti szolgáltatásra jogosultra vonatkozóan kitöltött Azonosítási adatlap, Kiemelt közszereplői nyilatkozat (PEP), Adóügyi nyilatkozat (FATCA/CRS).
Keresőképtelenséggel kapcsolatos szolgáltatási igény esetén:
 • orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről (táppénzes papír),
 • betegségi táppénz esetén a keresőképtelenséget okozó betegséggel kapcsolatos teljes orvosi dokumentáció a betegség kezdetétől, 
 • baleseti táppénz esetén a baleset körülményeinek leírása, a balesettel kapcsolatban készült összes orvosi dokumentum,
 • munkahelyi baleset esetén munkahelyi baleseti jegyzőkönyv
 • nyilatkozat az aktív munkaviszonyról.
Munkanélküliséggel kapcsolatos szolgáltatási igény esetén:
 • felmondásról szóló dokumentum 
 • kormányhivatali határozat az álláskeresési járadék megállapításáról,
 • álláskeresői kiskönyv másolata,
 • a munkanélküliség alatt folyamatos havi igazolás a kormányhivataltól, hogy álláskeresőként nyilvántartják,
 • nyilatkozat a munkaviszony megszűnésének módjáról,
 • közös megegyezés esetén nyilatkozat a munkáltatótól, hogy ki kezdeményezte a közös megegyezéssel történő felmondást.
Bármely okból bekövetkező egészségkárosodás (munkaképesség csökkenés) szolgáltatási igény esetén:
 • az egészségkárosodás mértékét megállapító rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye, 
 • az egészségkárosodást okozó betegségekkel/balesettel kapcsolatos orvosi dokumentumok másolata a betegségek kezdetétől,
 • baleset esetén a baleset körülményeinek leírása (biztosított által).
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) szolgáltatási igény esetén:
 • a baleset körülményeinek leírása (biztosított által)
 • a balesetettel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentum másolata,
 • a végállapot kialakulása utáni záró szakorvosi vélemény (a balesetet követő 2 éven belül),
 • az egészségkárosodás mértékét megállapító rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye (komplex minősítést végző szakértői bizottság összefoglaló véleménye), amennyiben rendelkezésre áll,
 • munkahelyi baleset esetén munkahelyi baleseti jegyzőkönyv,
 • gépjármű vezetőjeként elszenvedett baleset esetén jogosítvány és forgalmi engedély másolata.
Műtéti, kórházi napi térítés szolgáltatási igény esetén:
 • kórházi zárójelentés másolata,
 • igazolás kórházi (klinikai) fekvőbeteg gyógyintézetben a betegség megállapítása, vagy gyógykezelése illetőleg szülés céljából történő ellátásról nyomtatvány másolata,
 • munkahelyi baleset esetén munkahelyi baleseti jegyzőkönyv.
Kiemelten súlyos betegség szolgáltatási igény esetén:
 • a betegség tényét igazoló összes orvosi dokumentum másolata,
 • daganatos megbetegedés esetén szövettani lelet másolata.
Égési sérülés szolgáltatási igény esetén:
 • a sérülés tényét (kiterjedését és mélységét) igazoló összes orvosi dokumentum másolata,
 • munkahelyi baleset esetén munkahelyi baleseti jegyzőkönyv.

Az igénybejelentés beérkezését követően, munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, ellenőrzik az adott biztosítási eseményre vonatkozó fedezetet és megvizsgálják a biztosítási szolgáltatás teljesítésének lehetőségét, illetve módját. 

A Biztosító, amennyiben szolgáltatási kötelezettségét megállapította, az elbíráláshoz nélkülözhetetlen valamennyi dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti a kifizetést, egyúttal tájékoztatást küld a kárrendezési folyamat lezárásáról a szolgáltatásra jogosult részére.

Amennyiben nem áll elegendő adat a Biztosító rendelkezésére a szolgáltatási igény elbírálásához, tájékoztatást küld a szolgáltatásra jogosult részére a szükséges dokumentumok hiánypótlására vonatkozóan.

Ha a Biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító a felhívás megküldését követő 30. nap leteltével a szolgáltatási igényt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el. A Biztosító a szolgáltatási igény, vagy az annak teljesítéséhez szükséges iratok késedelmes benyújtása miatt elhúzódó kifizetéseket kamatmentesen teljesíti.

A Raiffeisen Gondoskodás és Gondoskodás II. Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás esetén a Biztosított, illetve a Biztosított halála esetén a Kedvezményezett – ennek hiányában az örököse – jogosult a szolgáltatási összegre.

Az alábbi hitelfedezeti biztosítások esetén a Biztosító közvetlenül a Raiffeisen Bank, mint kedvezményezett részére teljesíti a szolgáltatási összeget:
 • Raiffeisen Jelzáloghitel Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás,
 • Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti csoportos biztosítás,
 • Raiffeisen Bankszámlahitel Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás,
 • Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás,
 • Raiffeisen Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás.
A Raiffeisen Bank követelését meghaladó mértékű szolgáltatás esetén a követelést meghaladó rész a Biztosítottat, illetve örökösét illeti meg.

A Raiffeisen Babaváró Kölcsön Hitelfedezeti Védelem Csoportos Biztosítás esetén a Biztosító a Biztosított bármely okú halála, bármely okú, 70%-ot elérő egészségkárosodása, bármely okú, 60 napot meghaladó, folyamatos keresőképtelensége, valamint 60 napot meghaladó, folyamatos munkanélkülisége esetén közvetlenül a Raiffeisen Banknak, míg a Biztosított baleseti eredetű kórházi fekvőbeteg gyógykezelése, illetve a Biztosított baleseti eredetű műtétje esetén a Biztosítottnak teljesít. 

Amennyiben a Biztosított a baleseti eredetű kórházi fekvőbeteg gyógykezelés alatt, vagy azt követően, vagy a baleseti műtéti beavatkozást követően, de mindegyik esetben a Biztosító kifizetését megelőzően elhalálozik, a szolgáltatási összegre a Biztosított örököse jogosult.

Az UniCredit Leasing által értékesített UNIQA Hitelvédelem, illetve UNIQA Vállalati Hitelvédelem csoportos biztosítások esetén Biztosító közvetlenül az UniCredit Leasing, mint kedvezményezett részére teljesíti a szolgáltatási összeget. A szolgáltatási összeg a szolgáltatásra jogosult által megadott bankszámlaszámra kerül kiutalásra. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) hatálya alá eső életbiztosítások esetén, a haláleseti kifizetést csak az arra jogosult személy azonosítását, továbbá az adóügyi illetőségre vonatkozó, illetve a kiemelt közszereplő nyilatkozat megtételét követően tudjuk teljesíteni.

Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok (nyomtatvány PDF)
Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról természetes személyeknél (nyomtatvány PDF)

A Pmt. által előírt azonosításhoz személyes megjelenés szükséges, melyet az ügyfélszolgálatainkon, kirendeltségeinken keresztül végeznek el munkatársaink.
Az Ön szerződésére vonatkozó szerződési feltételekben szabályozott, 2 éves elévülési időn belül élhet szolgáltatási igényével.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • Elektronikus úton a betegsegkar@uniqa.hu e-mail címen.
 • Telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555
  A kirendeltségeinkkel kapcsolatos információkat ide kattintva találja meg.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja, Kedvezményezettje vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.