Kárrendezési tájékoztató
Nemzetközi közúti fuvarozók felelősségbiztosítással fedezett károkról (CMR) 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános CMR szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Szerződési jogviszonyból adódóan a kárbejelentést a Biztosított teheti meg a Biztosító felé, így kérjük, hogy amennyiben Ön a károsult, úgy kárigényével előzetesen Szerződőnk/Biztosítottunk felé forduljon.

A kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/ vagy Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei),
 • a szállítást végző azonosítója (vontató+pótkocsi rendszáma),
 • felrakóhely és lerakóhely,
 • CMR fuvarlevél száma, kelte,
 • szállított rakomány megnevezése,
 • Károsult neve, címe,
 • károsodás mértékét (megállapított vagy becsült érték),
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség), hatósági eljárás száma, határozat, ha rendelkezésre áll.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A Biztosított a biztosítási eseményt bekövetkezése után (tudomásra jutást követően) haladéktalanul jelentse be a Biztosító részére annak érdekében, hogy mihamarabb megindíthassuk a kárrendezést.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító az elismert kárösszeget az elismeréstől számított 30 napon belül a Biztosított részére – egyéb megállapodás hiányában – forintban fizeti ki.

A Biztosított köteles a kárenyhítés érdekében a kár bekövetkezte esetén annak tovább terjedésének megakadályozására, csökkentésére minden szükséges intézkedést megtenni.

A Biztosított a kármegállapításhoz – amennyiben azt a kár jellege és a körülmények indokolják jogosult szakértőt igénybe venni, melynek költségeit a biztosító megtéríti. Megtéríti a biztosító az áru mentésével kapcsolatban felmerülő szükséges költségeket, valamint a kár csökkenését eredményező igazolt költségeket a szerződési feltételeknek megfelelően.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételekről.

A Biztosított tartozik minden káresemény bekövetkezését, okát és mértékét igazoló okmányt, mint például:

 • CMR fuvarlevelet, szállítójegyet vagy azok másolatát,
 • áruszámla másolatot,
 • rendőrségi feljelentés másolatát,
 • kárszámlát,
 • a károsulttal folytatott lényeges levelezést stb.

a biztosítónak rendelkezésére bocsátani, amelyből az igényjogosult személye, valamint a káreset bekövetkezte megállapítható.

A Magyarország területén bekövetkezett károk esetén a Biztosított köteles a Biztosítót értesíteni kármegállapítás céljából. Amennyiben a káresemény Magyarország határán kívül történt, úgy a Biztosító által megbízott Biztos kirendelésére kerül sor.

 

Ha Magyarországon történt a kár, akkor kárbejelentését követően a Biztosító vagy a megbízott Biztos által helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során jegyzőkönyv készül, melyben tételesen rögzítésre kerülnek a keletkezett károk.

Külföldön történt károk esetében a lerakó célállomáson intézkednek a kárfelmérésről, annak dokumentációját vesszük később figyelembe a kárösszeg megállapításánál.

A további kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

A Biztosított a kártérítési igényeket, amennyiben azok az 50 000 forintot, illetve ennek más pénznemben (kereskedelmi árfolyamon való átszámítással) megfelelő összeget meghaladják, csak a Biztosító előzetes hozzájárulásával ismerhet el. Kártérítési ügyekben a károsulttal közvetlenül a fuvarozást végző tárgyal, a biztosító esetleges kívánságainak figyelembevételével. A kártérítési összeget ugyancsak közvetlenül a Biztosított fizeti ki.

Az önrészesedés összege – szerződésben meghatározottak szerint – minden esetben levonásra kerül.

Biztosító kockázatviselésének felső határa a szerződésben meghatározott kártérítési összeg, ami nem haladhatja meg a CMR Egyezmény szerinti, a fuvarozott küldemény minden kg-ja után maximum 25 aranyfrank (8.33 SDR) összeget, még az értékbevallással történő fuvarozás esetén sem.

A Biztosító a devizában felmerült, de forintban fizetendő kártérítés mértékét a kár keletkezésének napján érvényes MNB középárfolyam figyelembevételével állapítja meg.

A kártérítési összeget az Ön, az az a Biztosított által megadott bankszámlaszámra utaljuk. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a Biztosító által elismert kárösszeg annak elismeréstől számított 30 nap.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • CRM szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 év elteltével elévülnek.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555