Kárrendezési tájékoztató
Építés-szerelés biztosítással fedezett károkról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.
 

A kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma
 • a Szerződő és/ vagy Biztosított neve, címe, telefonszáma
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei)
 • Károsult neve, címe, telefonszáma
 • károsodott vagyontárgyak körének megnevezése (pl. létesítmények, eszközök)
 • a kár mértéke (megállapított vagy becsült összege)
 • személyi sérülés esetén a sérülés leírása, nagysága
 • a kárrendezésben közreműködő, a Biztosított/Szerződő által meghatalmazott személynek a kapcsolattartáshoz szükséges adatai
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)
 • a kárbejelentésig megtett intézkedések leírása, valamint
 • felelősségi károk esetén a Biztosított saját felelősségével kapcsolatos nyilatkozata továbbá
 • minden egyéb olyan lényeges tény és körülmény, amely az igény jogalapjának és összegének elbírálásához szükséges.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A Biztosított a biztosítási eseményt bekövetkezése után (a tudomásra jutást követően) haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelenteni a Biztosítónak, lehetőség szerint írásban.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A biztosító a szolgáltatását a biztosítási esemény bekövetkezését és a kár mértékét bizonyító összes adatnak, okmánynak, dokumentumnak és hatóság által kiadott határozatnak a biztosítóhoz történt beérkezésétől számított 30 napon belül fizeti ki.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával. Felelősségi károk esetében figyelembe kell vennünk az elbrálásnál, ha az elvárható kárenyhítés esetleges elmarad, és ebből indokolatlan többlet kár keletkezik.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében.

Kérjük, hogy a károsodott vagyontárgy(ak) állapotában és környezetében a kárfelvétel napjáig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtasson, így elvégezhetők az emiatt sürgőssé vált munkálatok.

Szerződéseink értelmében az 5 munkanapon túl a károsult az elvárt kárenyhítésen túl elkezdheti a helyreállítási munkálatokat, amennyiben a Biztosító, vagy képviselője a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem szemlézi meg a károsodott vagyontárgya(ka)t. Kérjük, hogy a kiselejtezett, alkatrészeket, berendezéseket és egyéb károsodott vagyontárgyak további 30 napig változatlan állapotban őrizze meg és lehetőség szerint dokumentálja a helyreálltást megelőző állapotot;

Kérjük, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított – a jogszabályban meghatározott esetekben – haladéktalanul tájékoztassa az illetékes hatóságot (így különösen a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, építésügyi, műemléki, környezetvédelmi, egészségügyi és közlekedési hatóságot), illetőleg – ha bűncselekmény gyanúja forog fenn – a rendőrhatóságnak feljelentést tenni, és a bejelentés vagy feljelentés másolati példányát a kárbejelentéshez mellékelni.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Általánosságban a Biztosító kérheti

 • a károsodás bekövetkezését és annak mértékét bizonyító hatósági vizsgálati jegyzőkönyveket
 • terveket, okiratokat, számlákat, vagyonnyilvántartást (a biztosítási összeg részletezését)
 • leltáríveket, költségszámításokat
 • szakértői véleményeket
 • hatósági bizonyítvány, feljelentés, határozat az intézkedő hatóságok részéről (pl. katasztrófavédelem, rendőrség).
 • valamint a kárral kapcsolatos egyéb lényeges tényt vagy körülményt igazoló bizonylatokat.

Kárbejelentését követően helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti a keletkezett károkat, illetve a keletkezés körülményeit.

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, lehetősége van meghatalmazást adni az Önt képviselő személynek.

A kár jellegétől függően speciális kompetenciával rendelkező külső szakértőt is megbízhatunk.

A további kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

kárrendezés történhet javítási-, beszerzési számla alapján, illetve ennek hiányában a Biztosító és az Ügyfél megállapodhat kölcsönösen elfogadott kárrendezési összegben is.

A kártérítési összeg a biztosítási szerződés szerinti önrész levonásával kerül meghatározásra.

Felelősségi kár esetén az önrész károsultnak megtérítése Biztosítottunk feladata.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a biztosítási esemény bekövetkezését és a kár mértékét bizonyító utolsó kért kárrendezéshez nélkülözhetetlen irat beérkezését követő 30 nap.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt,
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárigény Önnel való közlésétől számított 5 év alatt évülnek el.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555