Kárrendezési tájékoztató
Felelősségbiztosítással fedezett károk esetén

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Szerződési jogviszonyból adódóan a kárbejelentést a Biztosított teheti meg a Biztosító felé, így kérjük, hogy amennyiben Ön a Károsult, úgy kárigényével előzetesen Szerződőnk/Biztosítottunk felé forduljon.

A Biztosított a kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

E-mail-ben vagy postai úton történő kárbejelentése esetén kérjük, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpontban elérhető Vagyonkár bejelentés adatlapunkat töltse ki és juttassa el hozzánk.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma
 • a Szerződő és/ vagy Biztosított neve, címe, telefonszáma
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei)
 • a Károsult(ak) adatai (neve, címe, telefonszáma),
 • a károsodott dolgok megnevezése
 • a kár becsült összege,
 • személyi sérülés esetén a sérülés leírása, nagysága,
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség), hatósági eljárás száma, határozatát, valamint
 • a kárral kapcsolatos valamennyi lényeges tény, vagy körülmény, továbbá
 • a Biztosított saját felelősségével kapcsolatos nyilatkozata.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A Biztosított a biztosítási eseményt bekövetkezése után (tudomásra jutást követően) haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelentenie.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a kárt a Biztosított felelősségét és a kár nagyságát bizonyító valamennyi irat a Biztosítóhoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti a károsult részére.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében. Kérjük, hogy a biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a kárfelvételig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtasson, így elvégezhető a legsürgősebb helyreállítások.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a biztosítás vonatkozó feltételeiről.

Általánosságban a Biztosító kérheti a káresemény bekövetkezése esetén a károk, költségek bizonyítására alkalmas okiratokat, számlákat, hatósági-, bírósági határozatokat, jegyzőkönyveket, tárgyi bizonyítékokat, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják.

Kárbejelentését követően helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti a keletkezett károkat.

A kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

kárrendezés történhet javítási-, beszerzési számla alapján, illetve ennek hiányában a Biztosító és az Ügyfél megállapodhat kölcsönösen elfogadott kárrendezési összegben is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Károsult kártérítési igényének a B által történt elismerése, teljesítése és az azzal kapcsolatos egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha ahhoz a Biztosító előzetesen hozzájárult, vagy azt utólag tudomásul vette.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk vagy postai úton küldjük ki a megadott címre. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a Biztosított felelősségét, a jogalapot és a kár nagyságát bizonyító valamennyi kárrendezéshez nélkülözhetetlen irat a Biztosítóhoz történő beérkezését követő 30 nap.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 év elteltével elévülnek.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555