Kárrendezési tájékoztató
Jogvédelem biztosítással fedezett igények esetén

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Jogvédelem biztosítással fedezett szolgáltatási igényének bejelentéséhez, kérjük töltse le az alábbi igénybejelentő nyomtatványt: Jogvédelem biztosítás igénybejelentő
A kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatványt, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos valamennyi okirat másolatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül küldheti meg részünkre.

A kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a jogvedelem@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.
 

Az igénybejelentés beérkezését követően, munkatársaink haladéktalanul áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott biztosítási eseményre meglévő fedezetet, majd döntenek arról, hogy az igénybejelentés rendezése milyen módon történjen és felveszik Önnel a kapcsolatot.

Célunk, hogy – szolgáltatási hitvallásunkhoz híven – az Önnel fennálló biztosítási szerződésben vállaltaknak ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva maradéktalanul eleget tegyünk.

Az igénybejelentő nyomtatványon a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítási szerződés kötvényszáma,
 • kárszám,
 • a Szerződő és a Biztosított adatai, elérhetőségei,
 • a káresemény besorolása,
 • a biztosítási esemény helyszíne, időpontja, rövid leírása,
 • hatóság részéről történt intézkedés adatai,
 • az igény megjelölése.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A biztosítási eseményt annak bekövetkezésétől, illetve az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül írásban be kell jelenteni a Biztosító felé.

A Biztosító – szolgáltatásnyújtási kötelezettsége esetén – vállalja a biztosítási esemény megtörténte időpontjától a biztosított jogainak védelmével, érdekeinek képviseletével összefüggésben felmerülő indokolt költségek viselését.

A Biztosító egyebek mellett az alábbiakat téríti:

a) a jogi képviselő számlával igazolt munkadíját és költségeit,

b) a peres és nem peres bírósági eljárással összefüggő, jogszabályon alapuló díjakat és illetékeket; valamennyi fokon beleértve a tanúk és tolmácsok díját és költségeitc) a bíróság által kirendelt szakértő előírt díját és költségeit,

d) a Biztosító hozzájárulásával felkért független szakértő tevékenységéért járó díjakat,

e) a végrehajtási eljárás során felmerülő költségeket 2 végrehajtási kísérlet erejéig;

f) jogerős bírósági határozat alapján a Biztosítottat terhelő, a Biztosítottal jogvitában álló fél vagy az állam oldalán felmerült díjakat és költségeket,

g) jogi tanácsadás költségét.

A biztosított, illetve az ügyben eljáró jogi képviselő köteles a felmerülő költségeket alátámasztó dokumentumokat a kiegyenlítési, illetve átutalási, befizetési határidő letelte előtt legalább 3 nappal a biztosítónak megküldeni:
 • szakértői díj, tanúdíj, fordítási költség, tolmácsdíj esetén: számla, bírósági vagy más hatósági határozat másolata,
 • ügyvédi munkadíj esetén: szerződő/biztosított nevére kiállított számla,
 • utazási költség esetén: számla ill. menetjegy,
 • végrehajtási eljárás költségei: végrehajtó költségfelhívása, illetve díjjegyzéke,
 • eljárási illeték esetén: jogerős bírósági határozat, illetve adóhatósági felhívás, számviteli bizonylat,
 • óvadék esetén az összeget meghatározó jogerős bírósági vagy más hatósági határozat,
 • ellenérdekű fél költségeinél jogerős bírósági, illetve hatósági határozat.
Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

Amennyiben a szolgáltatási igény a szerződés és annak feltételei alapján rendezhető, úgy a felhívásban szereplő, illetve jogszabályban meghatározott határidőnek megfelelően, de legkésőbb a szolgáltatási igény rendezéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok teljeskörű beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedünk a szolgáltatási összeg kifizetése felől.
 

A szolgáltatási igényre való jogosultság megállapításához munkatársaink az igény jellegétől és a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételektől függően különböző dokumentációk megküldését kérhetik. Ezek mielőbbi, teljes körű megküldésével gyorsítható a szolgáltatásnyújtás folyamata.

A szolgáltatási igény elbírálásához bekérhető dokumentumokat, a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételben foglaltakról, illetve megkeresésre ügyintéző kollégáink tájékoztatást nyújtanak a csatolandó iratok köréről.

Az alábbiakban találhatóak, az elbírálásához általában szükséges dokumentumok, azonban ezektől eltérő, további dokumentációt is bekérhet a Biztosító, amennyiben azok az elbírálásához szükségesek:

 1. Teljeskörűen kitöltött, aláírt igénybejelentő nyomtatvány.
 2. Esetleírás, a tényállásról teljeskörű és valósághű tájékoztatás az eredményes közreműködés, szolgáltatásnyújtás érdekében.
 3. A szolgáltatási igénnyel kapcsolatos dokumentumok megküldése, amennyiben azok a biztosítási esemény bejelentésekor már rendelkezésre állnak:
 • rendőrségi, más hatósági, bírósági eljárás iratai,
 • számlák, árajánlatok,
 • igazságügyi szakvélemények, 
 • gépjármű kárbejelentő lap,
 • fényképfelvételek,
 • szerződések, egyéb okiratok,
 • jogosítvány, forgalmi engedély másolata,
 • tanúnyilatkozatok.
Ügyfeleink szempontjából fontos teendők:
 • okiratok, levelezések, számlák megőrzése,
 • fénykép-, videofelvétel készítése,
 • jegyzőkönyv felvétele,
 • igényérvényesítési határidők figyelembevétele és nyomon követése.

Jogvédelmi biztosítás esetén, elsődleges szempont ügyfeleink számára az érdekeiknek védelme, érvényesítése kapcsán szükséges jogi védelem, jogi szolgáltatás nyújtása. A jogvédelmi biztosítások a megfelelő és színvonalas biztosítási szolgáltatást nyújtják az Ön számára, ha a biztosítási szerződés hatálya alatt az Ön ellen/vagy Ön által elkövetett, jogsértések folytán, az Ön jogainak érvényesítése és/vagy védelme válik szükségessé.  Ez túlmutat egy klasszikus biztosítási szolgáltatáson, mert a kiválóság, az ügyfélélmény, illetve ügyfélkapcsolat kiemelt jelentőséggel bír.

Fontos tudni, hogy a jogvédelmi biztosítás nem kártérítést, vagy biztosítási összeget fizet, hanem szolgáltatást nyújt, viseli és fedezi az Ön jogi igényérvényesítésével járó költségeket. Társaságunk igyekszik proaktívan, hatékonyan és szakszerűen közreműködni az ügyfél jogi problémájának megoldásában, annak kialakulását megelőzni jogi tanácsadással és az azonnali, feltétlenül szükséges intézkedések késedelem nélküli megtételével is.

Az igénybejelentést követően, munkatársaink a rendelkezésre álló dokumentáció alapján megkezdik a szolgáltatási ügyintézést. Amennyiben nem áll elegendő adat rendelkezésünkre a szolgáltatási igény vizsgálata során, tájékoztatást küldünk az Önt részére, az elbíráláshoz szükséges hiánypótlásra vonatkozóan.

A Biztosító, amennyiben teljesítésre kötelezett, a szolgáltatási igény a szerződés és annak feltételei alapján rendezhető, úgy a felhívásban szereplő, illetve a jogszabályban szereplő határidőnek megfelelően, de legkésőbb az utolsó szükséges dokumentum beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedünk a szolgáltatási összeg kifizetése felől.

Társaságunk a szerződési feltételek alapján nyújtandó biztosítási szolgáltatást főszabályként közvetlenül a bíróságnak, eljáró ügyvédnek, vagy más hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatóságoknak, az ellenérdekű félnek vagy jogi képviselőének fizeti meg és az eljáró ügyintéző egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet is a kifizetés megtörténtéről.

Jogvédelem szolgáltatási igényével, a szerződési feltételekben szabályozott elévülési időn belül élhet.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a jogvedelem@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555