Kárrendezési tájékoztató
Szállítmánybiztosítással fedezett károk esetén

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Belföldi fuvarozói felelősségbiztosítási károkra vonatkozó kárrendezési eljárást részletesen a vonatkozó szerződési feltételek, illetve a honlapon elérhető „Kárrendezési tájékoztató – Felelősségbiztosítással fedezett károk esetén” oldal tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

A kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma
 • a Szerződő és/ vagy Biztosított neve, címe, telefonszáma
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei)
 • a szállítást végző azonosítója (vontató+pótkocsi rendszáma)
 • felrakóhely és lerakóhely
 • fuvarlevél száma, kelte
 • szállított rakomány megnevezése
 • Károsult neve, címe
 • károsodás mértékét (megállapított vagy becsült érték)
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség), hatósági eljárás száma, határozat, ha rendelkezésre áll

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A Biztosított a biztosítási eseményt bekövetkezése után (tudomásra jutást követően) haladéktalanul jelentse be a Biztosító részére annak érdekében, hogy mihamarabb megindíthassuk a kárrendezést.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a kárigény jogalapi és összegszerű elbírálásához nélkülözhetetlen valamennyi irat átvétele után 30 napon belül az elismert kártérítési összeget kifizeti.

A Biztosított köteles a kár enyhítése érdekében a szállítmány mentésére és megóvására, nemkülönben a további károk megelőzésére. Az ezzel kapcsolatos indokolt költségeket, a szerződési feltételeknek megfelelően a Biztosító fedezi.

Különös figyelmet kell fordítani a fuvarozóval vagy szállítmányozóval szembeni felszólamlásra:

 • bármilyen kár vagy sérülés esetén a fuvarozóval azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni a káreseményről,
 • hiányos kiszolgáltatás esetén azonnal, külsőleg fel nem ismerhető kárnál a kiszolgáltatástól számított 3 napon belül felszólamlást kell intézni a fuvarozóhoz, illetve ahhoz a jogi személyhez, akitől az átvétel megtörtént.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez szükséges.

A kárigény érvényesítéséhez a Biztosított vagy Kedvezményezett okmányokkal igazolni köteles:

 • a biztosított javakhoz érdeke fűződik,
 • biztosított káresemény következett be,
 • a káresemény miatti követelés összegét.

Az alapvető (szükséges) okmányok a következők:

Áruszállítmány biztosításhoz fűződő érdek igazolására

 • hajó raklevelek, vasúti fuvarlevelek és egyéb fuvarozási okmányok eredeti példánya,
 • áruszámlák, jegyzékek, feltéve, hogy az okmányok tartalma szerint a Biztosítottat rendelkezési jog illette meg a szállítmány felett
 • fuvarbiztosításhoz hajóbérleti szerződés és hajó raklevelek

Biztosított káresemény bekövetkeztének igazolására

 • óvásjelentés, hajónapló kivonat, vasúti jegyzőkönyv és egyéb hivatalos jelentés a káresemény okáról
 • a hajó eltűnése esetén, a hajó indulási helyéről történt indulási idejének, nemkülönben a rendeltetési helyre kellő időben meg nem érkezés miatt „elveszettnek” nyilvánításához szükséges idő elteltének hiteles igazolása.

Az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására

 • kárbiztosi szemlejegyzőkönyv, szakértői jelentések, értékigazoló s azokhoz hasonló, a kármegállapítás helyén érvényes törvények és szokások szerint kiállított okmányok,
 • a kárral kapcsolatos költségek jegyzéke, veszteségre vonatkozó számlák és - közöskár miatti veszteségek, költségek és hozzájárulás címén támasztott kártérítési igény esetén - okmányolt részletezés vagy kárfelosztás

valamint minden egyéb, a kárral kapcsolatos, a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyító a Biztosító által bekért okmány.

Kárbejelentését követően helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti a keletkezett károkat.

A kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

A szállítmány a Szerződő által megjelölt érték erejéig tekinthető biztosítottnak (biztosítási összeg), mely összeg azonban nem haladhatja meg a szállítmány számla szerinti értéke, a fuvardíj, valamint a remélt haszon együttes összegét, hacsak a biztosítási szerződés másként nem intézkedik.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a jogalapot és összegszerűséget igazoló valamennyi irat a biztosítóhoz történő beérkezését követő 30 nap.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • szállítmánybiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 év elteltével elévülnek.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555