Utasbiztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb – amennyiben annak objektív lehetősége fennáll – 24 órán belül, a bejelentésére szolgáló telefonszámok egyikén: +36 1 458 4484 szükséges bejelenteni.

A Biztosító a Europ Assistance Magyarország Kft., mint kiszervezett tevékenységet végző segítségnyújtási szolgálatóval áll szerződésben, így bejelentését a Biztosítóval együttműködő asszisztencia szolgáltató – Europ Assistance – fogadja, a nap 24 órájában.

Amennyiben a Biztosított a biztosítási esemény következtében, vagy azzal szorosan összefüggő okból nem tud határidőben eleget tenni bejelentési kötelezettségének, úgy azt, az akadály megszűnését követően haladéktalanul köteles megtenni, annak érdekében, hogy minden a kárral kapcsolatos lényeges körülmény megismerhető, rekonstruálható legyen.

A Biztosított/Szerződő együttműködési kötelezettsége: biztosítási igény bejelentője a segítségnyújtási szolgáltató ügyeletes munkatársa részéről feltett kérdésekre hiánytalanul és a valóságnak megfelelően köteles válaszolni, utasításai szerint eljárni. A Biztosított/Szerződő a káresemény bejelentése során köteles a valóságnak megfelelő tájékoztatást, felvilágosítást adni, továbbá köteles lehetővé tenni azok tartalmának ellenőrzését.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A Biztosító a Biztosítottnak a káreseménnyel kapcsolatban felmerült költségeit a szerződéses feltételekben meghatározott értékig köteles megtéríteni, amennyiben azt, a Biztosított a fent meghatározott módon és határidőben bejelenti.

Amennyiben a Biztosított, számára felróható okból mulasztja el a káresemény Biztosító segítségnyújtási szolgáltatója felé történő 24 órán belüli bejelentését, azonban a káresemény lényeges körülményei kideríthetőek voltak, vagy azok kideríthetetlenségét nem a bejelentés késedelme okozta, úgy a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor is beáll.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.  

A kárrendezési eljárás során kollégáink egyedileg vizsgálják meg, melyek a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok, és erről tájékoztatást is adnak.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez elengedhetetlenül szükséges.

Általános esetekben leggyakrabban bekért iratok:

 • biztosítási kötvény,
 • jogosultság igazolása (személyazonosság igazolása),
 • a biztosítási esemény részletes leírása,
 • a biztosítási eseményről készült hivatalos dokumentumok (pl. rendőrségi, vagy egyéb hatóság által felvett jegyzőkönyv/igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatékátadó végzés, orvosi dokumentum, a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan felmerülő költségeket igazoló számlák)
 • Igazolójegy az útlemondásibiztosításiszerződés létrejöttéről,
 • kárjelentő nyomtatvány,
 • visszaigazolás az utazás, szállás lefoglalásáról,
 • lemondási költségekről szóló számla vagy bevételi bizonylat,
 • utazási szerződés,
 • az előleg, illetve utazási díj, valamint a biztosítási díj befizetését igazoló számla,
 • háziorvosi, szakorvosi, vagy kórházi igazolás, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 1. elvégzett vizsgálatok, diagnózis, javasolt kezelés,
 2. idült (krónikus) betegség esetén: az észlelt tünetek miben térnek el a beteg előző állapotához képest,
 3. az orvosi vizsgálat időpontjában előreláthatóan mikorra várható a beteg állapotában olyan javulás, hogy az adott utazáson való részvételre – orvosi szempontból – alkalmassá válik,
 4. orvosi naplószám, vagy számítógépes adatrögzítés esetén a kezeléssel kapcsolatos adatok kinyomtatva,
 5. dátum, az orvos pecsétszáma és munkahelyi azonosító megnevezése.

Poggyászbiztosítás szolgáltatások teljesítéséhez benyújtandó kiegészítő dokumentumok:
 • bármely lopás vagy rablás esetén az esemény helyét, idejét és leírását, a károsultak nevét és személyi adatait, valamint az eltulajdonított, elrabolt tárgyak részletes megjelölését és értékét feltüntető, az illetékes külföldi rendőrség által kiállított jegyzőkönyv, valamint úti okmány eltulajdonítása esetén az erre vonatkozóan kiállított konzulátusi igazolás,
 • szálloda vagy kemping területén történt lopás, vagy rablás esetén a rendőrségi jegyzőkönyvön kívül a szálloda vagy kemping üzemeltetője által készített jegyzőkönyv is,
 • személyszállító vállalat által ki nem szolgáltatott vagy sérült útipoggyász esetén: a Biztosított nevére szóló menetjegy, a beszállókártya (légipoggyász-károk esetén), a személyszállító vállalat által a poggyász átvételekor a Biztosított nevére szólóan kiállított poggyászfeladóvevény, a hiányzó vagy sérült poggyászról a személyszállító cég felé tett bejelentés (amely tartalmazza az eltűnt vagy sérült dolgok tételes felsorolását és azok értékét), a poggyász-hiányról illetve sérülésről a csomag-kiadás szokásos helyén rögzített bejelentés, valamint a személyszállító vállalat által a felelősség elismerésére vonatkozó jegyzőkönyv, melynek tartalmaznia kell a károsult személy nevét, személyi adatait, azt, hogy a térítés meghatározása az eltűnt dolgok értéke vagy tömege alapján történt, és a személyszállító cég által fizetett kártérítés összegét, illetve ha kártérítést nem fizet, akkor az erről szóló írásbeli nyilatkozat, valamint a személyszállító vállalat által a kár bekövetkezésének tényét és mértékét hitelt érdemlően igazoló dokumentum,
 • a vagyontárgy újkori beszerzésének időpontját és értékét igazoló – a Biztosított nevére szóló – eredeti számla. (A biztosítási szerződés vonatkozásában az adásvételi szerződés nem helyettesíti a névre szóló eredeti számlát.) Ha a Biztosító egy adott dologra a benyújtott eredeti számla alapján térítést nyújtott, a számlát nem köteles visszaszolgáltatni, kivéve, ha a számla jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevére van kiállítva, amikor – a Biztosított írásos kérése alapján – vállalja a számla visszaküldését,
 • úti okmányok pótlására vonatkozóan a felmerült költségeket igazoló, a Biztosított nevére szóló, eredeti számla,
 • úti okmányok pótlásával kapcsolatos utazási költségek szolgáltatás esetében az eredeti menetjegy és számla,
 • elemi kár vagy tűz esetén a szakhatóság (illetékességtől függően pl. meteorológiai intézet, rendőrség, tűzoltóság) igazolása az elemi kár bekövetkezéséről és a bekövetkezett kár mértékéről, valamint, ha a kár kemping területén vagy szállodában történt – a kemping üzemeltetője, illetve a szállásadó által kiállított, a kár időpontját, mértékét és jellegét, a károsult dolgok felsorolását, valamint a károsult személyeket pontosan leíró jegyzőkönyv,
 • a bankkártya-pótlás költségénekmegállapításához a megfelelő bankszámla-kivonat azon tételei, amelyen a letiltás és pótlás költsége szerepel,
 • sérült útipoggyászra vonatkozó igény esetén a sérült dolog eredeti beszerzésére vonatkozó számla, a javításra vonatkozó számla, ha a sérült dolog nem javítható, az erre vonatkozó szakértői jegyzőkönyv, valamint sérült dioptriás szemüveg esetén, az újrapótlásra vonatkozó számla,
 • mobiltelefon eltulajdonítása esetén a telefon-szolgáltató által kiállított, az érintett telefonszám letiltását igazoló irat,
 • amennyiben a vagyontárgy újkori megvásárlása bankkártyás fizetéssel történt, akkor a Biztosító névre szóló eredeti számla helyett elfogadja az alábbi dokumentumok együttes benyújtását:
 1. vásárlási nyugta, amely tartalmazza: a vagyontárgy jellegét (pl. nadrág, cipő) és típusát, a vásárlás helyét, időpontját és a vételárat,
 2. a Biztosított nevére szóló bankszámla-kivonat, amely alapján egyértelműen azonosítható, hogy az adott vásárlás a Biztosított bankszámlájáról történt.

A Biztosító a bejelentett igény alapján köteles a szolgáltatást teljesíteni, a szolgáltatás elbírálásához szükséges utolsó dokumentum kézhezvételétől számított 15 napon belül, amennyiben a jogalap fennáll és az összegszerűség megállapítható, vagy annak elutasításáról indoklással együtt írásban tájékoztatást küldeni.

Abban az esetben, ha a Biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy újból hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.

A Biztosító, a biztosítási esemény bekövetkeztekor vállalja a segítségnyújtási szolgáltató közreműködésével, a segítségnyújtási szolgáltatások megszervezését, lebonyolítást, és a költségek fedezetét a szerződésben, szolgáltatási táblában meghatározott biztosítási összeg mértékéig.

A szolgáltatásra a szerződésben megnevezett Biztosított személy jogosult, illetve a Biztosított halála esetén az elhunyt Biztosított örököse. A feltételek alapján nyújtott biztosítási szolgáltatásokat a Biztosító, a számlát kiállító segítségnyújtási szolgáltatónak fizeti ki. Kivételt képez, ha a segítségnyújtási szolgáltató jóváhagyásával egyenlítették ki a számlát, ebben az esetben a segítségnyújtási szolgáltató – a szerződésben meghatározott összeg mértékéig – a számla kiegyenlítőjének téríti meg a költségeket.

A Biztosító és a Europ Assistance Szolgáltató a Biztosítottal, illetve a Biztosított megbízásában eljáró személlyel történő kapcsolattartást magyar vagy angol nyelven vállalja. Vitás esetben a magyar nyelven tett nyilatkozatok az irányadóak. A Biztosító a HUF devizanemben meghatározott biztosítási összeggel rendelkező szolgáltatásnál a kifizetést banki átutalás útján teljesíti. A biztosítási összeg forintban történő postai utalását a Biztosító kizárólag magyarországi címre vállalja. A Biztosító a helyi adottságok függvényében tudja vállalni a szolgáltatások megszervezését, és nem vállal felelősséget a helyi adottságokból (pl. ellátási színvonalból) adódó szolgáltatási hiányosságokért, illetve késedelmes teljesítésért.

Utasbiztosítási igények esetén, a szerződési feltételekben szabályozott elévülési időn belül élhet szolgáltatási igényével.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton az info@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555
  A kirendeltségeinkkel kapcsolatos információkat ide kattintva találja meg.