Járművek káreseményeivel kapcsolatos kárrendezési tájékoztató: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a gépjármű kárrendezéssel kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét. Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat, mellyel segíteni szeretnénk abban, hogy az Önt ért káreseménnyel kapcsolatban minél kevesebb további teendője adódjon. 

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Kárbejelentését megteheti:

 • elektronikus úton, a www.uniqa.hu/karbejelentes felületünkön,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, az alábbi telefonszámon, ügyfélszolgálati időben, melyről a www.uniqa.hu/kapcsolat cím alatt, a Telefonos ügyfélszolgálat alcím alatt tájékozódhat: 
+36 1 544 5555
 
 • e-mail-ben a kar@uniqa.hu e-mail címen
 • levélben az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
 • személyesen, a Biztosító Ügyfélszolgálaton (1134 Budapest, Róbert Károly krt.70–74), ügyfélfogadási időben, melyről a www.uniqa.hu/kapcsolat cím alatt a Személyes ügyfélszolgálat alcím alatt  tájékozódhat.

Kártérítési igény bejelentéséhez kérjük használja az itt található kárbejelentő nyomtatványt.

Kárbejelentésének beérkezését követően kollégáink megkezdik a kárrendezési folyamatot, melyhez segítő közreműködésre van szükség.

Ennek során munkatársaink intézkednek róla, hogy szükség esetén az általunk megbízott független szakértői iroda munkatársa a lehető legrövidebb időn belül felvegye a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségén, majd egyeztesse a kárfelvétel időpontját. A szakértői szemlére az Ön által megjelölt helyszínen a megjelölt időpontban kerül sor, melynek során az eljáró kárszakértő rögzíti járművének sérüléseit, fényképfelvételeket készít, illetve elvégzi a szakvéleményhez szükséges adminisztrációs teendőket. A kárfelvételi eljárás során a szakértő átadja vagy elektronikus úton megküldi Önnek (vagy megbízottjának) a kárfelvételi jegyzőkönyv egy példányát, illetve az átvett és a kárrendezéshez esetleg még szükséges dokumentumok listáját.

A szakértői vélemény beérkezését követően kárügyintéző kollégáink megkezdik a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok feldolgozását annak érdekében, hogy kárügyében érdemi információval szolgálhassanak, illetve tisztázott jogalap és műszakilag azonosítható kár esetén kártérítési igényét mielőbb rendezhessék.

Telefonos ügyfélszolgálatunkon történő bejelentés esetén kollégáink segítenek Önnek  a megfelelő kárrendezési lehetőség kiválasztásában, segítenek továbbá az Önnek megfelelő javítót megtalálni, aki teljeskörűen eljár a kárügyintézés során, mentesítve Önt az adminisztráció alól.

Kárügyének státuszáról, a kárrendezési folyamat aktuális teendőiről ide kattintva tájékozódhat.
Amennyiben hiánypótlásra van szükség, ezen a felületen küldheti be a hiányzó dokumentumokat, adatokat.
További információkérés esetén a Bejelentett kárral kapcsolatos információkérés oldalon érdeklődhet az adatlap kitöltésével.

A kárrendezési eljárás során kollégáink egyedileg vizsgálják, melyek a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok, és erről tájékoztatást is adnak. Az általános esetekben leggyakrabban bekért iratok a következők:

 • kitöltött kárbejelentő lap
 • baleseti bejelentő (kék-sárga nyomtatvány) /e- kárbejelentő adatlap
 • hatósági intézkedés dokumentumai
 • a baleset során a gépjárművet vezető személy jogosítvány másolata
 • forgalmi engedély másolata
 • törzskönyv másolat
 • finanszírozói nyilatkozat
 • javítási számla
 • nyilatkozat egyezségi kárrendezés kéréséről* / árajánlat, javítási számla

A felsoroltakon kívül, a kártérítési igények rendezése során egyes esetekben egyéb dokumentumok benyújtására is szükség lehet. Az ezekben az esetekben bekérhető dokumentumok listáját ide kattintva találja. (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feltételek 5. számú melléklete)

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben itt tájékozódhat: https://www.uniqa.hu/meghatalmazasok-formai-es-tartalmi-kovetelmenyei

*bővebb tájékoztatás lásd a kárkifizetés lehetséges formáinál

Kollégáink mindent megtesznek, hogy a kártérítési igény mielőbb rendezésre kerüljön. Az ehhez szükséges tevékenységek és ezek átlagos időtartama:

 • szakértői kapcsolatfelvétel: a kárbejelentést követő 2 munkanapon belül
 • szakértői szemle: az egyeztetést követő 3 munkanapon belül

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak. A határidő elmulasztása esetén - kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt - a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei biztosítóval szemben nem alkalmazhatók.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is a szolgáltatási igény benyújtásától számított egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek Önnek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A biztosítási esemény bekövetkezéséből eredő igények a követelés esedékességétől számítottan általánosságban 5 év alatt évülnek el. A felmerülő kártérítési igény elévülési ideje:
 • 3 év, ha a fokozott veszéllyel járó tevékenységből eredő károkért való felelősség szabályait vagy 
 • 5 év, ha a felelősség általános szabályait kell alkalmazni.

Egyezség
A kárfelvételt követően a kárszakértő javítási kalkulációt végez, melyben található nettó összeget a Biztosító -tisztázott jogalap és műszakilag azonosítható kár esetén - a Károsulttal kötött megállapodás alapján, rövid határidőn, belül a Károsult rendelkezésére bocsát.

Számla benyújtása
A sérült jármű káridőpont előtti állapotának helyreállítását arra szakosodott javító vállalkozás végzi. Tisztázott jogalap és műszakilag azonosítható kár esetén a javításról kiállított részletes pénzügyi bizonylat, számla benyújtását követően, annak tartalmi és formai ellenőrzését követően kerül sor a megállapított kártérítési összeg kifizetésére, a műszaki szempontok figyelembevételével. Amennyiben a javítási számla nem tartalmazza a helyreállításhoz felhasznált anyag-és munkadíjak részletezését, tételes árajánlatot szükséges megküldeni a Biztosító részére.

Gazdasági totálkár: 
A gépjármű teljes megsemmisülése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás vagy a javítás már nem gazdaságos vagy műszakilag nem lehetséges.

A gazdasági totálkár feltételei akkor állnak fenn, ha a káresemény következtében a károsult gépjármű megjavíttatása gazdaságilag nem indokolható, mivel annak javítási, valamint a kár elhárításával kapcsolatos egyéb költségei, illetve a javítást követően fennmaradó értékcsökkenés összege a gépjármű káridőponti forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét meghaladja.

A   Biztosító gazdasági vagy műszaki totálkár esetén segít a roncs értékesítésében, úgynevezett roncsbörze keretében, amely során a roncsért legmagasabb összeget felajánló vállalkozás elérhetőségeit megküldi Károsult részére. Fontos tudni, hogy Károsult szabadon értékesítheti vagy meg is tarthatja a roncsot, azonban a megállapított roncsérték ezen esetekben is levonásra kerül a gépjármű káridőponti forgalmi értékéből.

A Biztosító a megállapított szolgáltatási összeget banki átutalással vagy postai úton történő kifizetéssel tudja teljesíteni.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

+36 1 544 5555
 

Biztosítási események: gyakori kérdések és válaszok 

Baleset esetén fontos, hogy a baleset helyszínén tisztázva legyen a a károkozás felelőse, a részes felekkel szükséges kitölteni a baleseti bejelentő (kék-sárga) nyomtatványt. Fontos továbbá, hogy a felelős a nyomtatványon írásban elismerje felelősségét. Ha a baleset részesei a felelősség kérdésében nem tudnak megegyezni, javasoljuk hatóság bevonását. A felelősség tekintetében három forgatókönyv léphet életbe:

Ön a vétkes fél: 
Ha Ön hibázott és ezt a másik sofőr is elismeri, két módon intézheti a kárrendezés folyamatát. Megegyezés alapján azonnal kifizetheti a károsultat vagy igényelheti a Biztosító közbenjárását KGFB szerződése alapján. Mindkét esetben javasoljuk a baleseti bejelentő (kék-sárga) nyomtatvány / e- kárbejelentő kitöltését az esetleges későbbi viták elkerülésére. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosított köteles az általa okozott káreseményt – a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével – 5 munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni. 
Saját gépjárműve javítását – amennyiben rendelkezik vele – Casco biztosítása fedezi a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint.

A másik a vétkes fél: 
Fordított esetben – tehát, amikor a másik fél okozza a balesetet – az eljárás az előző bekezdésben foglaltakkal hasonlóan történik, azzal a különbséggel, hogy Ön lesz kártérítésre jogosult. Ebben az esetben a helyszínen megegyezhet a károkozóval vagy a kár rendezését igényelheti a károkozó gépjármű KGFB szerződése alapján. Károsultként a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a Biztosítónak. (A határidő elmulasztása esetén – kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti időszakra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók.) Ebben az esetben is javasoljuk a baleseti bejelentő (kék-sárga) nyomtatvány / e- kárbejelentő kitöltését az esetleges későbbi viták elkerülésére.

Mindketten hibásak
Ha a rendőr vagy Ön a másik féllel közösen úgy ítéli meg, hogy a baleset körülményei tekintetében mindketten hibáztak, a két biztosítótársaság aszerint téríti meg a keletkező károk összegét, hogy ki és mekkora mértékben felelős a helyzet kialakulásáért. Ennek megállapítása jellemzően jogi úton történik. Ebben az esetben is javasoljuk a baleseti bejelentő (kék-sárga) nyomtatvány/ e- kárbejelentő kitöltését a baleset körülményeinek dokumentálása érdekében. A káreseményt mindkét fél KGFB biztosítójához be kell jelenteni 30 napon belül.
 

Ha egy szerencsétlen manőver alatt egy parkoló autóban okoz kárt, hagyja az autó szélvédőjén a kárrendezési folyamathoz szükséges adatait vagy az elérhetőségét, így a károsult gépjármű tulajdonosa könnyedén elindíthatja a biztosítási eljárást. Érdemes az okozott kárt a károsult gépjármű azonosítására alkalmas módon lefotózni a visszaélések elkerülése érdekében. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosított köteles az általa okozott káreseményt – a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével – 5 munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni. 

Saját gépjárműve javítását,- amennyiben rendelkezik vele, Casco biztosítása fedezi a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint.

Érdemes ellenőrizni a gépjárművet és környékét, hátha a károkozó meghagyta elérhetőségét vagy KGFB biztosítója adatait. Ezt követően javasoljuk, hogy a helyszínen a gépjármű azonosítására alkalmas módon készítsen fotókat a sérülés(ek)ről és a károkozó által hagyott értesítőről. Amennyiben a kárt okozó fél nem azonosítható, kára megtérítését Casco biztosítása alapján kezdeményezheti

A károkozó a baleset után 5 napon belül köteles bejelenteni a káreseményt a biztosítójánál, amely mellé a teljes körű tájékoztatás érdekében csatolnia kell a káreseménnyel kapcsolatos összes dokumentumot és leírást  .

Károsultként a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. (A határidő elmulasztása esetén – kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti időszakra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók.)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem fedezi a természeti erők, például vihar vagy jégverés okozta károkat. Ebben az esetben saját gépjárműve javítását – amennyiben rendelkezik vele – Casco biztosítása fedezi a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egyaránt kiterjed az Európai Gazdasági Térségekre és a Zöldkártya Rendszer tagországaira. Ebből következik, hogy az előzőleg említett országokban okozott baleset során a kék-sárga bejelentő nyomtatvány használatával ugyanúgy nekikezdhet a kárrendezés folyamatának. A károkozás bejelentését a hazaérkezéstől számított 5 napon belül kell jelezni a KGFB biztosító felé.

Amennyiben a kár más hibájából az Ön gépjárművén keletkezett, kárigényét közvetlenül bejelentheti az elkövető biztosítójánál. Nyelvi korlátok esetén kárrendezési megbízott segítségét kérheti abban az esetben, hogyha a balesetet egy Európai Unió tagországában üzembe helyezett gépjármű idézte elő. 

Fontos tudni, hogy a kárrendezés mindig a kárt okozó fél KGFB biztosítójára vonatkozó jogszabályai alapján történik.

Kárrendezéssel kapcsolatos egyéb hasznos tudnivalók

A káresemény bekövetkezte után az első és legfontosabb feladat a személyi sérülések felmérése és ellátása. Súlyosabb sérülés esetén haladéktalanul mentőt kell hívni, de rendőri eljárásra egy kisebb személyi sérülés esetén is szükség van. Rendőri intézkedésre van szükség továbbá akkor is, amikor a két fél nem tud megegyezni vagy az egyik gépjármű biztosítatlan. 

Rendőrségi jegyzőkönyv hiányában a baleseti bejelentő lap szükséges a kárrendezés folyamatához, ami tartalmazza:

 • a balesetet elszenvedő felek adatait,
 • a KGFB-re vonatkozó adatokat,
 • a felek aláírását. 

Ezen túlmenően a bejelentő papíron rajzként is feltüntethetőek a baleset részletei, illetve képek is csatolhatók hozzá.

Ha az egyik fél elismeri, hogy ő a káresemény okozója, azt a bejelentő lap ‘megjegyzés’ részében kell feljegyezni.

A kárbejelentés online is intézhető, a MABISZ díjmentes E-kárbejelentő applikációján keresztül, melyet az alábbi weboldalról tölthet le: https://ekarbejelento.hu/#/landing

Káresemény alkalmával azért érdemes fotós dokumentációt is készíteni az autók állapotáról, mert így elkerülhető a visszaélés kockázata. A képek bizonyítékként használhatók a károkozás mértékének meghatározásában is. 

Igen, kártérítésre abban az esetben is lehetőség van, hogyha a károkat biztosítatlan – KGFB nélküli – autó okozta. Az okozott kárt ilyenkor a MABISZ Kártalanítási Számla kezelőjénél kell bejelenteni. Amennyiben viszont Casco vagy más vagyonbiztosítással rendelkezik (amelyre a keletkezett kár megtéríthető) a szolgáltatást nyújtó biztosítójánál kell jelentkeznie a kárt bejelenteni.

Akkor, amikor a károkozó személye ismeretlen (a távollétében történt a baleset és a károkozó nem hagyta meg az adatait az Ön számára) a Casco biztosítás fedezi a keletkezett kár költségeit.

Casco biztosítás hiányában azonban két további lehetősége van a kárrendezés folyamatára:

 • rendőrségi feljelentést tehet (olykor szemtanúk és térfigyelő kamerák segítségével azonosítható a károkozó gépjármű),
 • a MABISZ-hoz fordulhat segítségért.

A vagyontárgy egyedi jellemzőitől függ, hogy a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező fennáll-e. Amennyiben értékcsökkenés alkalmazásának feltételei fennállnak, az értékcsökkenés megállapítása a vagyontárgy egyedi jellemzői és a megtérítési igény alapjául szolgáló biztosítási szerződés feltételei alapján szakértői módszerekkel történik. Egyes szerződéstípusok esetében a szerződés általános és különös szerződési feltételei kizárhatják az értékcsökkenés térítését.

Forgalmiérték csökkenés fogalma: A gépjárművekben keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után a szakszerűen elvégzett javítóipari munkák ellenére esetlegesen visszamaradó, értékrontó tényezők összességéből adódó forgalmiérték veszteség.  A károsult igénnyel élhet a károkozóval - és ez által annak felelősségbiztosítójával- szemben a gépjármű forgalmiérték csökkenésének megtérítésére vonatkozóan.

Az értékcsökkenési igény megalapozottsága szakértői módszerekkel és kárelőzményvizsgálattal ellenőrizhető. Amennyiben az értékcsökkenés térítésének feltételei fennállnak, abban az esetben annak mértékének megállapítása az alábbi szempontok szerint történhet. 

A javítás költségének és a gépjármű káridőponti forgalmiértékének hányadosaként meghatározásra kerül a relatív javítási költség. A részletes javítási költség ismeretében, meghatározásra kerül a javításra fordított élőmunka aránya, amely a munkadíj és anyagfelhasználás hányadosa.  

Az értékcsökkenés mértékének alapja mind a számlával igazolt, mind a számla nélküli kárrendezés esetében a javítási költség és a káridőponti forgalmi érték, amelyek megállapítása az Eurotax, D.A.T. vagy Audatex szakértői kalkulációs program segítségével , illetve számlás kárrendezés esetén a javítási számla figyelembevételével történik.

Az értékcsökkenés mértékét befolyásoló további paraméterek: 

 • gépjármű kora
 • gépjármű futásteljesítménye
 • javított vagy cserélt elemek jellege (műanyag / fém, csak roncsolással vagy roncsolásmentesen szerelhető)
 • javítás körülményei (márkaszerviz vagy független szerviz)
 • gépjármű előzménykárainak mértéke, jellege, korábbi sérülések elhelyezkedése.

A javítás minőségével kapcsolatos igények a javítóval szemben érvényesíthetők.