Kárrendezési tájékoztató – UNIQA Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással fedezett károk esetén

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét. 

Jelen tájékoztató a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bit.) előírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve készült. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a részletes biztosítási feltételeket a szerződési feltételek tartalmazzák.

Kárbejelentését megteheti:

+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet, majd döntenek arról, hogy a kár rendezése milyen módon lehetséges. A helyszíni szemle akkor szükséges, ha a szerződés szerinti kártérítési összeg megállapításához indokolt és elengedhetetlen.

Alkalmazott eljárásunkhoz konstruktív együttműködésére számítunk. Célunk az, hogy – szolgáltatási hitvallásunkhoz híven - az Önnel fennálló biztosítási szerződésben vállaltaknak maradéktalanul eleget tegyünk.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/vagy a Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése),
 • a kár becsült összege,
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség).

A Biztosító a kárrendezés valamennyi szakaszában biztosítja az elektronikus, telefonos, postai úton történő és személyes kommunikációs módot.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A káreseményt a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül kell bejelenteni.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk 2 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának, vagy a telefonos kárrendezéshez szükséges adatok egyeztetése érdekében.

Amennyiben a kár szemléje indokolt, úgy munkatársunk a kárbejelentésétől számított 5 munkanapon belüli időpontot ajánl a kárszemlére.

Amennyiben olyan vis maior, illetve havaria helyzet áll elő, amely nem teszi lehetővé az 5 munkanapon belül történő kárszemlét, Biztosítónk azt haladéktalanul közzé teszi a honlapján.

Amennyiben a kár a szerződés, és annak feltételei alapján rendezhető, úgy a kárszemlét, vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követően, legkésőbb 5 munkanapon belül intézkedünk a kártérítés kifizetése felől. 

A 100 000 forint alatti károk esetén lehetőség van gyorsított kárrendezésre, mely során az ügyintézési határidő legfeljebb 5 munkanap. A gyorsított kárrendezés részletes feltételeiről a szerződési feltételekben tájékozódhat.

Kiemelt kár esetében – amennyiben az életkörülményeit (mindennapi lakhatását) veszélyeztető káresemény következett be – igyekszünk gyorsított eljárás keretein belül segítségére lenni, és 5 munkanapon belül kárelőleget folyósítunk. 

Amennyiben igényli, úgy a kárszemlét követő 3 munkanapon belül a fentieken felüli előleg folyósítása is lehetséges a további kár keletkezését megelőző munkálatokra szükséges összeg mértékéig, figyelembe véve a lehetséges maximális kárkifizetés összegét. (Kiemelt károknak nevezzük azokat a károkat, melyek az ügyfél egzisztenciális helyzetét veszélyeztetik, mert az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik).

Amennyiben kárigényét a szerződési feltételekben foglaltak szerint nincs lehetőségünk téríteni, úgy erről a kárszemlét, vagy az utolsó szükséges – a kárigény elbírálása szempontjából nélkülözhetetlen – dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül tájékoztatjuk.

A Bit. 123/A. § szerint a Biztosító a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, – ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül – a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesz a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges, annak indokáról tájékoztatást ad.

Ha a szolgáltatás összege megállapítható, azt akkor is közölni kell a károsult felé, ha a jogalapi
döntéshez vagy a kárkifizetéshez további iratok beszerzése szükséges. Ez utóbbi esetekben természetesen mindig közöljük a várakozás okát, és megjelöljük a hiányzó iratokat.

Indoklással ellátott választ kell adni azokra a szolgáltatási igényekre, melyekre a Biztosító nem ismeri el a szolgáltatási kötelezettségét vagy a szolgáltatási kötelezettség nem egyértelmű, illetve a teljes szolgáltatását összegszerűen nem állapította meg a Biztosító.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint állapotmegőrzési és kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

A kár felméréséig, de maximum annak bejelentését követő 5 munkanapig a károsodott vagyontárgy, illetve kárhelyszín állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben fotókkal dokumentálva lehet változtatni. A maradványokat a szemléig, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napig kérjük megőrizni a helyreállítás valós költségének megállapítása érdekében.

A partneri kapcsolaton alapuló jóhiszemű viszonyunkra alapozva a tömeges károk idején is számítunk arra, hogy a kárkép fényképes dokumentálásával, a maradványok megőrzésével segíti a helyreállítás valós költségének megállapításában a Biztosító munkatársait. Ennek megfelelően mi is mindent megteszünk, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat a katasztrófavédelemnél – oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 2 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében. 

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárbejelentés után, legkésőbb a kárszemlét követő 5 munkanapon belül tájékoztatjuk a kár elbírálásához szükséges dokumentumokról. Amennyiben kárszemlére nem kerül sor, úgy a kárbejelentést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk a kár elbírálásához szükséges további dokumentumok szükségességéről. 

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges, fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – a szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez szükséges. Jelen felsorolás kizárólag tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű, kárának jellegétől és a már beküldött dokumentumoktól függően módosulhat, a szerződési feltételeket is figyelembe véve.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről. 

Általánosságban:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlat (előzetes elbírálásra),
 • számla,
 • sürgős he0lyreállítást igénylő kár (pl.: vihar) esetén a káridőpont utáni állapotot ábrázoló fotók.
 

Tűz-, robbanás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • hatósági bizonyítvány a katasztrófavédelemtől,
 • alaprajz a lakásról, családi házról (lehetőség szerint tervrajz),
 • épület helyreállítási árajánlatok (előzetes elbírálásra),
 • számlák.
 

Elemi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • alaprajz a lakásról, családi házról (lehetőség szerint tervrajz)
 • épület helyreállítási árajánlatok (előzetes elbírálásra), 
 • számlák.
 

Villámcsapás másodlagos (indukciós) hatása:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • szakértői vélemény (melynek része a gazdaságossági állásfoglalás),
 • bevizsgálási számla/javítási számla a károsodott készülékekről.
 

Csőtörés- és beázás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok (előzetes elbírálásra),
 • számlák,
 • nagyobb csőtörés miatti beázás kár esetén károkozói nyilatkozat a szomszédos ingatlan tulajdonosától.
 

Felelősségi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok (előzetes elbírálásra),
 • számlák,
 • felelősséget elismerő károkozói nyilatkozat.

Betöréses lopás, rablás:

 • az eltulajdonított ingóságok értékelésére alkalmas részletes kárbejelentő (lista),
 • rendőrségi feljelentés,
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő határozat,
 • a tárgyakról bizonylatok: számla, garanciajegy, adásvételi szerződés, fotó, stb.

Kárbejelentését követően az alábbi kárrendezési eljárások egyike szerint várható a kárrendezés megindítása.

Helyszíni szemlét nem igénylő károk, kisebb kárérték esetén.

Bizonyos károkoknál eltekinthetünk a helyszíni szemlétől, melyek például:

 • üvegkár, 
 • vezetékes vízkár: beázás, csőtörés,
 • konyhai tűz, kávéfőző, kukta robbanás,
 • elemi károk: vihar és villámcsapás másodlagos hatása, ingatlant elöntő esővíz, csapadéktól való beázás, jégverés,
 • vagyon elleni károk: rongálás betörési kísérlet során, épülettartozékok eltulajdonítása,
 • fagyasztott áruk áramszünet miatti megromlása,
 • rendkívüli zárcsere költségtérítése,
 • bankkártya személyi okmányok lopása, elvesztése.

A felsorolt károk szemleigénye azok becsült összegétől és dokumentáltságuktól függően kerülnek meghatározásra, a kárbejelentés ellenőrzésének módját a Biztosító választja meg.

Helyszíni szemlét igénylő károk

Ilyen jellegű károk esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat, és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül, azaz annak megtörténtére vállalta a Biztosító a kockázatot. 

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, lehetősége van meghatalmazást adni az Önt képviselő személynek.

Amennyiben lehetőség van videós kárszemlére, lényegében a fentiekkel megegyező módon, de okos telefon használata mellett történik a szemle. Ön az okostelefonja használatával bemutathatja a keletkezett kárt, nincs szükség személyes helyszíni szemlére, ezzel lehetőség nyílik a gyorsabb kárrendezésre. A kárbejelentést követően munkatársunk telefonon keresi Önt, hogy egyeztesse a technikai feltételeket és a szemle időpontját, illetve megadja az applikáció elérési útvonalát.

Telefonos kárrendezés

Kisebb összegű károknál a kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség van telefonos kárrendezésre is, mely során az Ön által megadott információk alapján munkatársunk felajánlja a kártérítési összeget. Megegyezés esetén azt rövid határidővel folyósítjuk is Önnek.

Egyezségi kárrendezés

A Biztosító vállalja, hogy közötte és Ön, mint károsult ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre egyezség, amennyiben Ön a Biztosító által felajánlott kártérítési összeget vitatja és a szerződéskötéskor elfogadta a Biztosító által ajánlott biztosítási összeget és a kár bekövetkezési időpontjáig felajánlott indexálásokat.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre. Jogi személyek, illetve pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a kárszemlét, vagy a kárrendezéshez szükséges utolsó dokumentum beérkezését követő 5 munkanap. Gyorsított kárrendezés esetén az ügyintézési határidő legfeljebb 5 munkanap.

Ha a Biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a Zálogjogosult – jellemzően pénzintézet – lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a Biztosítottnak (Zálogkötelezettnek).

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • biztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 5 év alatt évülnek el. 

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton a weboldalon vagy a mfokar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámokon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555