Kárrendezési tájékoztató a Műtárgybiztosítással fedezett károkról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

A kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/ vagy Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása,
 • a károsodott műtárgy megnevezése,
 • a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét),
 • a kárrendezésben közreműködő – a Szerződőt vagy Biztosítottat képviselő – személy, vagy szervezet neve és telefonszáma.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A káreseményt bekövetkezése után (a tudomásra jutást követően) haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelenteni, lehetőség szerint írásban.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében és a sérült műtárgy jellegének megfelelő részletes nyomtatványt küldd meg az Ön részére kitöltésre.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a megállapított szolgáltatást annak megállapításától, de legkorábban a jogalapot és az összegszerűséget igazoló összes okirat beérkezésétől számított 15 napon belül a Biztosított részére teljesíti.

A káreseményt bekövetkezése után (a tudomásra jutást követően) haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelenteni, lehetőség szerint írásban.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében és a sérült műtárgy jellegének megfelelő részletes nyomtatványt küldd meg az Ön részére kitöltésre.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a megállapított szolgáltatást annak megállapításától, de legkorábban a jogalapot és az összegszerűséget igazoló összes okirat beérkezésétől számított 15 napon belül a Biztosított részére teljesíti.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében.

A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított műtárgy állapotán – a kárfelvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb 5 munkanapig – csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig lehet változtatni. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem történik meg a kár megtekintése, akkor a Biztosított vagy Szerződő intézkedhet a javításról vagy a megsérült műtárgy felújításáról. A helyreállíthatatlan műtárgyakat, azok maradványait azonban további 30 napig kérjük őrizze meg, illetve vegye figyelembe kárrendezőnk ezzel kapcsolatos külön utasításait.

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat az illetékes tűzrendészeti hatóságnál – oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

Amennyiben az elveszett műtárgy tartózkodási helyéről tudomást szerez, kérjük arról haladéktalanul írásban tájékoztassa a Biztosítót.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

A káresemény bekövetkezése esetén a károk, költségek bizonyítására alkalmas okiratok, számlák, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. Így például:

 • a károsodott műtárgy azonosítására alkalmas tételes lista, beszerzést igazoló dokumentum
 • hatósági bizonyítvány
 • fuvarlevél szállítás közbeni sérülés, eltulajdonítás esetén
 • szakértői állásfoglalás, helyreállítási árajánlat, számla
 • feljelentés, határozat az intézkedő hatóságok részéről (pl. katasztrófavédelem, rendőrség).

Kárbejelentését követően helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti a keletkezett károkat.

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, lehetősége van meghatalmazást adni az Önt képviselő személynek.

A kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

kárrendezés történhet javítási-, beszerzési számla alapján, illetve ennek hiányában a Biztosító és az Ügyfél megállapodhat kölcsönösen elfogadott kárrendezési összegben is.

Az Ön esetleges kérésére a Biztosító mérlegeli előleg kifizetését, ha a kártérítési jogalap tisztázott.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk vagy postai címre. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a kárrendezéshez nélkülözhetetlen utolsó kért irat beérkezését követő 15 nap.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • a szerződésből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év elteltével elévülnek.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámokon: 
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555