Kárrendezési tájékoztató
Vállalati vagyonbiztosítással fedezett károk esetében

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató az általános szerződési feltételek szerinti kárrendezési eljárásokat tartalmazza, az egyedi szerződések esetére vonatkozó eltéréseket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Kárbejelentését megteheti:

 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555
 
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

E-mail-ben vagy postai úton történő kárbejelentése esetén kérjük, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpontban elérhető Vagyonkár bejelentés adatlapunkat töltse ki és juttassa el hozzánk.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/ vagy a Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár becsült összege,
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség).

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A káreseményt bekövetkezése után (a tudomásra jutást követően) haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges, annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a megállapított szolgáltatást annak megállapításától, de legkorábban a jogalapot és az összegszerűséget igazoló összes okirat beérkezésétől számított 15 napon belül a Biztosított részére teljesíti.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében.

Kérjük, hogy a Biztosított vagyontárgy(ak) állapotán a kárfelvétel napjáig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtasson, így elvégezhető a legsürgősebb javítások.

Szerződéseink értelmében az 5. munkanapon túl a károsult az elvárt kárenyhítésen túl elkezdheti a helyreállítási munkálatokat, amennyiben a Biztosító, vagy képviselője a kárbejelentéstől számított 5 napon belül nem szemlézi meg a károsodott vagyontárgya(ka)t. Kérjük, hogy a kiselejtezett, alkatrészeket, berendezéseket további 30 napig változatlan állapotban őrizze meg és lehetőség szerint dokumentálja a helyreálltást megelőző állapotot;

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat a katasztrófavédelemnél - oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a biztosítás vonatkozó feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, ha a kárrendezéshez szükséges.

Általánosságban

A káresemény bekövetkezése esetén a károk, költségek bizonyítására alkalmas okiratok, számlák, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. Például:

 • a károsodott építmény, vagyontárgyak azonosítására alkalmas tételes lista
 • helyreállítási árajánlat, számla
 • sürgős helyreállítást igénylő kár (pl.: vihar) esetén a káridőpont utáni állapotot ábrázoló fotók
 • hatósági bizonyítvány, feljelentés, határozat az intézkedő hatóságok részéről (pl. katasztrófavédelem, rendőrség).

Üzemszünet-biztosítási esemény esetén a Biztosító a kárigény megítéléséhez jellemzően kérheti a folyó évre vonatkozó megrendeléseket, visszaigazolásokat, vállalkozási és szállítási szerződéseket, továbbá a folyó évről, valamint az előző három évről az üzleti könyveket, leltárakat, mérlegeket, segédkönyveket, számlákat és egyéb bizonylatokat, amennyiben ezeknek az éveknek az üzletmenete alapján megítélhető, hogy hogyan alakult volna az üzletmenet az üzemszünet bekövetkezése nélkül. Az üzemszüneti kárra vonatkozó tételes igényt minden esetben a károsultnak kell összeállítani.

Kárbejelentését követően helyszíni szemlét végzünk a keletkezett károk felmérése érdekében.

Munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetősége hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül, azaz megtörténtére vállaltuk a kockázatot.

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, kérjük, adjon meghatalmazást az Önt helyettesítő személynek.

A kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

kárrendezés történhet javítási számla alapján, illetve ennek hiányában a Biztosító és az Ügyfél megállapodhat kölcsönösen elfogadott kárrendezési összegben is.

Kérésére a Biztosító mérlegeli előleg kifizetésének indokoltságát, ha a kártérítési jogalap már tisztázott.

A kártérítési összeg a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával kerül meghatározásra.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje az utolsó kárrendezéshez nélkülözhetetlen kért irat beérkezését követő 15 nap.

Ha a Biztosított építmény, vagyontárgy jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a zálogjogosult – jellemzően pénzintézet - lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a Biztosítottnak (zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben Társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a Társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 év elteltével elévülnek.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton, a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555