Lakás és társasház biztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Kárbejelentését megteheti:

+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet, majd döntenek arról, hogy a kár rendezése milyen módon lehetséges. A helyszíni szemle akkor szükséges, ha a szerződés szerinti vagy a kártérítési összeg megállapításához indokolt és elengedhetetlen.

Alkalmazott eljárásunkhoz konstruktív együttműködésére számítunk. Célunk az, hogy – szolgáltatási hitvallásunkhoz híven - az Önnel fennálló biztosítási szerződésben vállaltaknak maradéktalanul eleget tegyünk.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/ vagy a Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár becsült összege,
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség).

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának, vagy a telefonos kárrendezéshez szükséges adatok egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

Amennyiben a kár a szerződés, és annak feltételei alapján rendezhető, úgy az utolsó szükséges dokumentum beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül intézkedünk a kártérítés kifizetése felől. Általában kisebb és könnyebben azonosítható károk (például üvegkár, villámcsapás okozta károk) esetében ez a kárbejelentéstől számított 5-8 napon belül meg is történik.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében. Szerződéseink értelmében az 5 munkanapon túl a károsult az elvárt kárenyhítésen túl elkezdheti a helyreállítási munkálatokat. A partneri kapcsolaton alapuló jóhiszemű viszonyunkra alapozva a tömeges károk idején is számítunk arra, hogy a károsultak a kárkép fényképes dokumentálásával, a maradványok megőrzésével segíti a helyreállítás valós költségének megállapításában a Biztosító munkatársait. Ennek megfelelően mi is mindent megteszünk, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat a katasztrófavédelemnél - oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez szükséges.

Általánosságban:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlat, számla,
 • sürgős helyreállítást igénylő kár (pl.: vihar) esetén a káridőpont utáni állapotot ábrázoló fotók.

Tűz-, robbanás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • hatósági bizonyítvány a katasztrófavédelemtől,
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák.

Elemi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák.

Villámcsapás másodlagos (indukciós) hatása:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • szakértői vélemény és bevizsgálási számla / javítási számla a károsodott készülékekről

Csőtörés- és beázás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák,
 • nagyobb csőtörés miatti beázás kár esetén károkozói nyilatkozat a szomszédos ingatlan tulajdonosától.

Felelősségi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák,
 • felelősséget elismerő károkozói nyilatkozat.

Betöréses lopás, rablás:

 • az eltulajdonított ingóságok értékelésére alkalmas részletes kárbejelentő (lista),
 • rendőrségi feljelentés,
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő határozat,
 • a tárgyakról bizonylatok: számla, garanciajegy, adásvételi szerződés, fotó, stb.

Kárbejelentését követően az alábbi kárrendezési eljárások egyike szerint várható a kárrendezés megindítása.

Helyszíni szemlét nem igénylő károk, kisebb kárérték esetén.

Bizonyos károkoknál eltekinthetünk a helyszíni szemlétől, melyek például:

 • üvegkár, 
 • vezetékes vízkár: beázás, csőtörés,
 • konyhai tűz, kávéfőző, kukta robbanás,
 • elemi károk: vihar és villámcsapás másodlagos hatása, ingatlant elöntő esővíz, csapadéktól való beázás, jégverés,
 • vagyon elleni károk: rongálás betörési kísérlet során, épülettartozékok eltulajdonítása,
 • fagyasztott áruk áramszünet miatti megromlása,
 • rendkívüli zárcsere költségtérítése,
 • a bankkártya lopás, elvesztés.

A felsorolt károk szemleigénye azok becsült összegétől és dokumentáltságuktól függően kerülnek meghatározásra, a kárbejelentés ellenőrzésének módját a Biztosító választja meg.

Helyszíni szemlét igénylő károk

Ilyen jellegű károk esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül, azaz megtörténtére vállaltuk a kockázatot. Mindez okostelefonnal történő videós kárszemle során ezzel megegyező módon történik, melyre vonatkozó tájékoztató videónkat ide kattintva éri el.

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, lehetősége van meghatalmazást adni az Önt képviselő személynek.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a kárrendezéshez nélkülözhetetlen utolsó kért irat beérkezését követő 15 nap.

Ha a Biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a Zálogjogosult – jellemzően pénzintézet - lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a Biztosítottnak (Zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben Társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a Társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 5 év alatt,
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárigény Önnel való közlésétől számított 5 év alatt évülnek el.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton a weboldalon vagy a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámokon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 

A vagyontárgy egyedi jellemzőitől függ, hogy a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező fennáll-e. Amennyiben értékcsökkenés alkalmazásának feltételei fennállnak, az értékcsökkenés megállapítása a vagyontárgy egyedi jellemzői és a megtérítési igény alapjául szolgáló biztosítási szerződés feltételei alapján szakértői módszerekkel történik. Egyes szerződéstípusok esetében a szerződés általános és különös szerződési feltételei kizárhatják az értékcsökkenés térítését.

Forgalmiérték csökkenés fogalma: A gépjárművekben keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után a szakszerűen elvégzett javítóipari munkák ellenére esetlegesen visszamaradó, értékrontó tényezők összességéből adódó forgalmiérték veszteség.  A károsult igénnyel élhet a károkozóval - és ez által annak felelősségbiztosítójával- szemben a gépjármű forgalmiérték csökkenésének megtérítésére vonatkozóan.

Az értékcsökkenési igény megalapozottsága szakértői módszerekkel és kárelőzményvizsgálattal ellenőrizhető. Amennyiben az értékcsökkenés térítésének feltételei fennállnak, abban az esetben annak mértékének megállapítása az alábbi szempontok szerint történhet. 

A javítás költségének és a gépjármű káridőponti forgalmiértékének hányadosaként meghatározásra kerül a relatív javítási költség. A részletes javítási költség ismeretében, meghatározásra kerül a javításra fordított élőmunka aránya, amely a munkadíj és anyagfelhasználás hányadosa.  

Az értékcsökkenés mértékének alapja mind a számlával igazolt, mind a számla nélküli kárrendezés esetében a javítási költség és a káridőponti forgalmi érték, amelyek megállapítása az Eurotax, D.A.T. vagy Audatex szakértői kalkulációs program segítségével , illetve számlás kárrendezés esetén a javítási számla figyelembevételével történik.

Az értékcsökkenés mértékét befolyásoló további paraméterek: 

 • gépjármű kora
 • gépjármű futásteljesítménye
 • javított vagy cserélt elemek jellege (műanyag / fém, csak roncsolással vagy roncsolásmentesen szerelhető)
 • javítás körülményei (márkaszerviz vagy független szerviz)
 • gépjármű előzménykárainak mértéke, jellege, korábbi sérülések elhelyezkedése.

A javítás minőségével kapcsolatos igények a javítóval szemben érvényesíthetők.