Lakás és társasház biztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a kárrendezési eljárással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Kárbejelentését megteheti:

+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555
 
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen,
 • személyesen a Központi Személyes Ügyfélszolgálati irodánkban a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen.

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet, majd döntenek arról, hogy a kár rendezése milyen módon lehetséges. A helyszíni szemle akkor szükséges, ha a szerződés szerinti vagy a kártérítési összeg megállapításához indokolt és elengedhetetlen.

Alkalmazott eljárásunkhoz konstruktív együttműködésére számítunk. Célunk az, hogy – szolgáltatási hitvallásunkhoz híven - az Önnel fennálló biztosítási szerződésben vállaltaknak maradéktalanul eleget tegyünk.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma,
 • a Szerződő és/ vagy a Biztosított neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár becsült összege,
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség).

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk várhatóan 5 munkanapon belül jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának, vagy a telefonos kárrendezéshez szükséges adatok egyeztetése érdekében.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek a szolgáltatásra jogosult személynek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

Amennyiben a kár a szerződés, és annak feltételei alapján rendezhető, úgy az utolsó szükséges dokumentum beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül intézkedünk a kártérítés kifizetése felől. Általában kisebb és könnyebben azonosítható károk (például üvegkár, villámcsapás okozta károk) esetében ez a kárbejelentéstől számított 5-8 napon belül meg is történik.

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében. Szerződéseink értelmében az 5 munkanapon túl a károsult az elvárt kárenyhítésen túl elkezdheti a helyreállítási munkálatokat. A partneri kapcsolaton alapuló jóhiszemű viszonyunkra alapozva a tömeges károk idején is számítunk arra, hogy a károsultak a kárkép fényképes dokumentálásával, a maradványok megőrzésével segíti a helyreállítás valós költségének megállapításában a Biztosító munkatársait. Ennek megfelelően mi is mindent megteszünk, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat a katasztrófavédelemnél - oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez szükséges.

Általánosságban:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlat, számla,
 • sürgős helyreállítást igénylő kár (pl.: vihar) esetén a káridőpont utáni állapotot ábrázoló fotók.

Tűz-, robbanás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • hatósági bizonyítvány a katasztrófavédelemtől,
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák.

Elemi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák.

Villámcsapás másodlagos (indukciós) hatása:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • szakértői vélemény és bevizsgálási számla / javítási számla a károsodott készülékekről

Csőtörés- és beázás károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák,
 • nagyobb csőtörés miatti beázás kár esetén károkozói nyilatkozat a szomszédos ingatlan tulajdonosától.

Felelősségi károk:

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista,
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák,
 • felelősséget elismerő károkozói nyilatkozat.

Betöréses lopás, rablás:

 • az eltulajdonított ingóságok értékelésére alkalmas részletes kárbejelentő (lista),
 • rendőrségi feljelentés,
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő határozat,
 • a tárgyakról bizonylatok: számla, garanciajegy, adásvételi szerződés, fotó, stb.

Kárbejelentését követően az alábbi kárrendezési eljárások egyike szerint várható a kárrendezés megindítása.

Helyszíni szemlét nem igénylő károk, kisebb kárérték esetén.

Bizonyos károkoknál eltekinthetünk a helyszíni szemlétől, melyek például:

 • üvegkár, 
 • vezetékes vízkár: beázás, csőtörés,
 • konyhai tűz, kávéfőző, kukta robbanás,
 • elemi károk: vihar és villámcsapás másodlagos hatása, ingatlant elöntő esővíz, csapadéktól való beázás, jégverés,
 • vagyon elleni károk: rongálás betörési kísérlet során, épülettartozékok eltulajdonítása,
 • fagyasztott áruk áramszünet miatti megromlása,
 • rendkívüli zárcsere költségtérítése,
 • a bankkártya lopás, elvesztés.

A felsorolt károk szemleigénye azok becsült összegétől és dokumentáltságuktól függően kerülnek meghatározásra, a kárbejelentés ellenőrzésének módját a Biztosító választja meg.

Helyszíni szemlét igénylő károk

Ilyen jellegű károk esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérhetőség hiányában, írásban küldenek értesítést. A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül, azaz megtörténtére vállaltuk a kockázatot. Mindez okostelefonnal történő videós kárszemle során ezzel megegyező módon történik, melyre vonatkozó tájékoztató videónkat ide kattintva éri el.

Amennyiben Ön, mint Biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, lehetősége van meghatalmazást adni az Önt képviselő személynek.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre. Jogi személyek esetén, pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek számára kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje a kárrendezéshez nélkülözhetetlen utolsó kért irat beérkezését követő 15 nap.

Ha a Biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a Zálogjogosult – jellemzően pénzintézet - lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a Biztosítottnak (Zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben Társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a Társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt,
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárigény Önnel való közlésétől számított 5 év alatt évülnek el.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton a weboldalon vagy a vagyonkar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámokon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555
+36 20 544 5555
+36 30 544 5555
+36 70 544 5555